Vi behöver en ny klimatpolitik

Att se klimatfrågan som en ingenjörskonst är en vanföreställning. Ingenjörer kommer onekligen att behövas, men de behöver styrning.

3 juni 2014 16:05

Vänsterpartiet välkomnar Klimatriksdagen. Klimatriksdagen visar på det engagemang som finns underifrån för att skapa en effektiv omställning till ett mer hållbart samhälle vilket utmanar oss alla att göra mer.

Klimatfrågan kommer att vara avgörande för svensk samhällsutveckling. Forskningen är tydlig: utsläpp av växthusgaser måste fasas ut och samhället måste anpassas. Omställning är inte bara nödvändig utan oundviklig, och innehåller möjligheter såväl som utmaningar. Klimatfrågan är i högsta grad politisk.

Trots detta har svensk politisk debatt drunknat i framställningar av klimatet som en teknisk fråga. Att se klimatfrågan som en ingenjörskonst är en vanföreställning. Ingenjörer kommer onekligen att behövas, men de behöver styrning. Det kräver en politik som vågar vara ideologisk, som bjuder in medborgare och som vågar utmana.

Återta ställningen som internationell förebild: Alliansen argumenterar för att svenska utsläpp är betydelselösa i ett internationellt perspektiv. All tilltro har därmed ställts till dels internationella överenskommelser och dels gemensamma marknadsmekanismer som huvudsakliga klimatpolitiska verktyg. Internationell klimatpolitik överordnas medan nationella satsningar bortprioriteras. Detta är ett kapitalt felslut vilket bland annat ineffektiviteten i EU:s handelssystem med utsläppsrätter har visat. Sverige har de senaste åtta åren förlorat platsen som ett föregångsland för en effektiv klimatomställning.

Sverige behöver visa att omställning är möjlig: Det internationella samfundets oförmåga att leverera en stark klimatpolitisk styrning kan inte vara tydligare. Att prioritera nationella åtgärder för att minska våra egna utsläpp är den mest effektiva vägen framåt som kan påverka internationella klimatförhandlingar via goda exempel. Koldioxidskatt, stora investeringar i järnväg och sjöfart, elproduktion samt krav på inköp av närodlade, ekologiska och vegetariska livsmedel till offentlig sektor är exempel på satsningar som visar att vi bryr oss och som gör skillnad. Detta kommer att skapa många nya arbetstillfällen inom de branscher som framtiden kräver.

Med rätt politik blir satsningar proaktiva, industrin får tydliga riktlinjer och kunskapen som utvecklas i både privat och offentlig sektor kan gå på export som kommersiella produkter liksom bistånd. Klimatbiståndet behöver också bli större och mer effektivt, utan att det sker på bekostnad av befintligt bistånd. Sverige har en skyldighet att driva en internationell klimatpolitik i solidaritet med länder i Syd. Miljö och solidaritet hänger ihop.

I Norrköping har vi länge verkat för att bygga ut spårvägen, det är en del av klimatomställningen som gynnar kvinnor och människor utanför tullarna. Nu är spårvägen mot Navestad utbyggd, nästa stora satsning är att bygga ut spårvägen ut mot Vilbergen. De 25 miljoner skattekronor som i dag går till Norrköpings flygplats skulle kunna gå till ett mycket mer miljövänligt transportslag. Framtidens Norrköping är solidariskt och klimatvänligt. Klimatriksdagen är ett steg i rätt riktning.

Om klimatet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!