Ingen idé satsa på vindkraft

Den sammanlagda extrakostnaden av den förda politiken drabbar till syvende och sist elkonsumenterna.

31 augusti 2015 11:07

Den mångmiljonsatsningen på vindkraftutbyggnad i Sverige är överdimensionerad. Sveriges elproduktion är i stort sett fossilfri, men ändå är utbyggnaden av vindkraft rekordartad. Att hävda att vindkraftssatsningen ger minskade koldioxidutsläpp kan endast vara motiverad i andra länder med främst fossilgenererad elenergi, där gör vindkraften betydligt större nytta än i Sverige.

Problemet med de förnybara energikällorna är den låga energitätheten. Detta gäller speciellt solenergi och vindkraft som kräver stora landområden. Vindkraften påverkas också genom väderväxlingarna. Detta oftast under kalla perioder när behovet av el är stort men vindarna är svaga. Då är bidragen med el från vindkraften försvinnande små.

Synen på vindkraften tycks för många vara enkel. Man kopplar in ett vindkraftverk på kraftnätet och vips kommer det till nytta. Men kraftförsörjning är en komplicerad process där uppgiften är att förse användarna med el när de behöver den. Behovet kan inte anpassas efter vindens växlingar. När det blåser kraftigt får en del av vattenkraften stängas då det inte finns möjlighet att lagra överskottsenergin. När det blåser lite eller inte alls då måste vattenkraften ökas för att inte lamporna ska slockna eller kyl och frys stängas av.

Allt detta skulle nog fungera i en naturlig marknadsekonomi, men i det svenska systemet där vindkraftleverantören är garanterad inkomst (tack vare elcertifikaten), oavsett om strömmen kan användas eller inte, fungerar inte marknadskrafterna. Ett problem är att det om spänningen och strömstyrkan inte kan garanteras i kraftnätet kan irreparabla skador uppkomma på komplicerad och känslig utrustning som är vanlig i dagens samhälle.

Det är beklagligt att Sverige försatt sig i denna situation och att Norrköpings kommun inte har förstått att granska argumentens sanningshalt vad gäller behovet och nyttan med vindkraft. Det är totalt obegripligt att kommunen med ett tillägg till översiktsplanen hänvisat till att på fyra olika platser ska det vara lämpligt med vindkraftsverk. Detta är direkt motsatt vad som finns fastlagt i översiktsplan.

Ett tillägg eller ändring av översiktsplanen bör nog innebära att det ingår i en ny planprocess för ny översiktsplan. Dessutom har kommunen fått ny ansökan på sex verk på samma plats som Mark- och miljödomstolen i dom 2014 fastslog länsstyrelsens avslag till vindkraft på den platsen. Den domen gäller och det är under all kritik att Ramström Vind AB ändå ansöker om att få bygga på den platsen. Det värsta är dock att inte kommunen direkt avvisar ansökan.

Behovet av fossilfri el i Sverige täcks av befintliga energikällor. Ur nationalekonomisk synpunkt måste i princip huvuddelen av kostnaden för en överdriven utbyggnad av vindkraften vara en förlust då den inte behövs. Den svenska vindkraftsutbyggnaden

skulle inte ha varit möjlig utan omfattande ”subventioner” (i form av elcertifikat) i mångmiljardklassen, som därtill gagnar utländsk industri.

Den sammanlagda extrakostnaden av den förda politiken drabbar till syvende och sist elkonsumenterna. Den utgör också ett mått på det paradoxala i den så kallade gröna skatteväxlingen. Att sådana gigantiska energiinvesteringar håller på att genomföras i vårt land som redan har ett väl fungerande fossilfritt elsystem är obegripligt. Om avsikten vore att minska koldioxidutsläppen borde investeringarna riktas mot transportsektorn där cirka 35 procent av de fossila utsläppen sker i dag.

Om vindkraft

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Arne Bengtsson Åby