Locket av för biologisk mångfald

En insats både för den biologiska mångfalden och för friluftslivet. Norrköpings kommun ska nu fräscha upp den del av Torshagsån som rinner under mark vid Kvarntorp i Åby.

12 mars 2017 06:00

Ett betonglock med tillhörande kulvert gömmer effektfullt en bit av Torshagsån blott ett stenkast från Åbys centrum. Kommunen har för en tid sedan köpt den aktuella marken – totalt två fastigheter intill varandra – och ska dels öppna upp åfåran och dels exploatera en annan del av ytan. För det förstnämnda projektet har kommunen fått statligt bidrag via länsstyrelsen i form av Lona-bidrag som vänder sig till natur- och friluftsprojekt.

– Torshagsån är ett av Östergötlands viktigaste vattendrag i och med att havsöringen går upp från Bråviken och leker här, säger limnolog (sötvattensekolog) Simon Karlsson på tekniska kontoret på kommunen. En stor del av deras livscykel sker här och att vi nu kan sätta igång med de här åtgärderna betyder oerhört mycket för den biologiska mångfalden i området.

Totalt förmedlar länsstyrelsen i Östergötland 2,6 miljoner kronor i Lona-bidrag till 17 olika projekt i länet. Flera av projekten handlar just om att värna den biologiska mångfalden i olika vattenmiljöer.

– Det är roligt att se att det kommer in så många olika typer av projekt, säger länsrådet Kristina Zetterström i en kommentar. Det verkar finnas en stor idérikedom och entusiasm kring naturvård och friluftsliv ute i kommunerna.

Idérikedomen och entusiasmen är lätt att spåra även när Simon Karlsson visar och berättar vad som ska ske vid Kvarntorp. Marken har stått tom och övergiven sedan en kraftig brand slog ut affärsverksamheterna på de båda fastigheterna för en del år sedan. Vid NT:s besök skymmer den nyss fallna snön den aktuella betongplattan, den som nu alltså ska plockas bort. Simon Karlsson skrapar i det tunna snölagret och visar plattans placering.

– Den ligger som ett lock över ån, säger han. Det finns också en kulvert en bit in under betongen på ena sidan. Även den ska bort när vi öppnar upp hela den här sträckan av ån. Det handlar om cirka 50 meter. Det kommer att bli ett fint naturområde för rekreation. Dessutom gynnas den biologiska mångfalden när vi plockar bort hindren för den vandrande fisken och övrig fauna. Det finns både havsöring och det tidigare röstlistade flodneonögat i ån.

Norrköpings kommun får 100 000 kronor i Lona-bidrag för projektets första del och kan hoppas på ännu mera när insatsen går in i nästa fas. Totalt beräknas öppnandet av Torshagsån att gå på 3,2 miljoner kronor. En stor del, 1,1 miljoner, är öronmärkta för saneringen av den förorenade marken.

– Vi har tagit prover utan att ha fått den slutliga rapporten än, säger Simon Karlsson. Men vi räknar med att marken måste saneras. Det har legat en förkromningsindustri här som sannolikt har lämnat avtryck i miljön. Samtidigt gäller det att vara försiktig och vi vill vara säkra på att en sanering inte påverkar vattendraget på ett negativt sätt.

Av de sammanlagt 17 natur- och friluftsprojekten faller tre inom Norrköpings kommungräns. Torshagsån är dock det enda som kommunen är ensam initiativtagare till och de båda andra är av mer privat art. Flera markägare står, tillsammans med Sportfiskarna, kommunen, LRF och Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, bakom ett projekt där man ska undersöka om det går att återställa den utdikade Mönnerumssjön strax söder om Norrköping. Det projektet får 150 000 kronor. Dessutom får markägare 245 000 kronor för att skapa en våtmark vid Restadtorp på Vikbolandet.

Lokala naturvårdssatsningar (Lona-bidrag)

17 natur- och friluftslivsprojekt i Östergötland får dela på nästan 2,6 miljoner kronor i form av statsbidrag som länsstyrelsen fördelar.

Norrköping får till tre projekt: Återställning av Torshagsån, våtmark i Restadtorp och återställande av Mönnerumssjön och Jonsbergsån.

Dessutom beviljas projekt i Söderköping (två), Finspång (fyra), Valdemarsvik (ett), Linköping (tre), Motala (tre) och Boxholm (ett).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa