Här kan de satsa på bostäder – och bad

Nu ska detaljplanen för 200 nya bostäder i Lindö upp för beslut. Det har tagit några år och en del förändringar har gjorts på vägen.

14 maj 2016 08:00

Det är första etappen av det som kallas Lindö strand som nu kommer upp först i kommunstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige.

Den gäller området där det nu är fotbollsplaner, grus- och asfalt och så skog längst österut. Här planeras småhus, radhus och flerbostadshus på upp till fem våningar. Det ska bli ett torg med centrum och ett bad med sandstrand.

Båtsportsområdet i västra delen har lyfts ur planen. Det ska lösas i en egen detaljplan som ska tas fram i samarbete med båtklubbarna.

Försvårande faktorer

I detaljplanen beskrivs det här som ett attraktivt bostadsområde, men det finns omständigheter som kan försvåra byggandet. Det handlar till exempel om markföroreningar och översvämningsrisk.

Dessutom finns här naturvärden och uppskattade rekreationsområde, till exempel ska länsstyrelsen ta ställning till strandskyddet. Många synpunkter har kommit fram under arbetet med planen och en del har lett till förändringar, till exempel har flerbostadshusen dragits tillbaka lite längre från stranden för att behålla rekreationsområdet intill stranden och skogen.

Trots protester mot de planerade femvåningshusen finns sådana fortfarande i planen. Dels för att ge byggherrarna bättre ekonomiska förutsättningar, dels för att ge fler möjlighet att bo här. Husen ligger längs Lindövägen och längs den nya lokalgatan som dras förbi det planerade hamntorget och badet.

Sanering krävs

Antalet villor i skogen längs Babordsvägen har minskats till max 14 och byggrätten regleras för att bevara skogskaraktären. De här husen ska byggas på plintar och markens höjd får bara ändras marginellt.

I stora delar av området finns föroreningar som bedöms innebära oacceptabla risker för hälsa och miljö så ytterligare undersökningar behövs och sannolikt sanerande åtgärder. Det är en kostnad som kommunen ska stå för.

Översvämningskarteringarna visar att stora delar av området riskerar att drabbas av tillfälliga översvämningar och framtida höjning av havsnivån om inte skyddsåtgärder vidtas. Det pekas på flera möjligheter för byggherrarna att lösa det beroende på hur de väljer att utforma de olika områdena.

Marken kan höjas

En lösning kan vara att fylla upp marken till en högre nivå. Ungefär en halvmeter krävs. En annan kan vara att flerbostadshusen byggs med källare som bara används som förråd eller parkering och i så fall måste ledningar och installationer kunna fungera även vid en översvämning.

Dagvatten och kraftig regn kan också ställa till det, men det är också möjligt att lösa enligt de undersökningar som har gjorts.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall