Toverumsdeponin får ta emot mer avloppsslam

Avloppsslam från det kommunala reningsverket vid Sandvik har lagrats på Toverum sedan hösten 2011.

12 september 2014 09:23

Lagringen stoppades tillfälligt hösten 2013, och i februari i år beslutade kommunstyrelsen att inget mer slam ska köras till Toverum innan det har genomförts en utredning av eventuell påverkan på dricksvattenbrunnar i området.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades att slamlagringen nu ska återupptas.

– Två utredningar har genomförts under våren och inget samband har kunnat påvisas mellan slamlagringen och bakterieförekomster i aktuella brunnar. Dels har bakterieförekomster påvisats i brunnarna vid tidpunkter innan kommunen började lagra slam, och dels har inte några förhöjda halter lakvattenspecifika ämnen kunnat påvisats i de aktuella brunnarna, säger Jenny Karlsson, VA- och renhållningschef på Valdemarsviks kommun.

Jenny Karlsson uppger att slam har lagrats på Toverum sedan 2011 för att användas i sluttäckningen av deponin.

– Det kommer att gå åt stora mängder täckningsmaterial för att täcka deponin, och ur hushållnings- och ekonomisk synpunkt är det att föredra om sluttäckningsarbetena kan utföras i så stor utsträckning som möjligt med restmaterial och avfall, vilket också Naturvårdsverket rekommenderar.

Moderaterna valde att reservera sig mot kommunstyrelsens beslut om att återuppta transporterna. Partiet menar att det just nu råder en oenighet om lakvattendammar på området. Den oenigheten menar Moderaterna bör lösas i samråd med markägarna innan några transporter återupptas.

Efter politiskt klartecken kommer dock slamtransporterna inledas i september - oktober. Totalt uppger Jenny Karlsson att det årligen handlar om 850 ton slam som produceras vid det kommunala reningsverket.

Samtidigt kommer Toverum inom kort börja ta emot mer jordmassor från saneringen av bruksområdet i Gusum. I denna etapp av miljöprojektet är det åfåran som ska grävas ur och saneras.

– De massor som blir klassade som godkända för Toverum körs dit i beprövad ordning. Massor med för hög organisk halt eller föroreningar som inte godkänns för Toverum körs till annan deponi för omhändertagande. Exakt hur mycket som går till Toverum är svårt att sia om, men uppskattningsvis hälften av vad vi behöver som konstruktionsmassor, säger Hans Noack , kommunens biträdande beställarombud.

Projektledningen inom miljöprojekt Gusum skissar just nu på en tidplan, men tror sig vara igång med arbetet kring månadsskiftet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Andersson