Kommunen får rätt om Toverumstippen

Mark- och miljödomstolen dömer till kommunens fördel. Länsstyrelsens beslut, om att acceptera Valdemarsviks kommuns plan för täckning av Toverum, ska stå fast.

23 juni 2014 16:31

Mark- och miljödomstolen avvisar därmed överklaganden från de 62 sakägare som bestridit länsstyrelsens beslut om att tillåta Valdemarsviks kommun att använda miljöfarligt avfall, från saneringen av Gusums Bruk, som konstruktionsmaterial vid sluttäckningen av Toverumsdeponin.

Sakägarna har i sitt yrkande bland annat anfört att länsstyrelsen hanterat ärendet felaktigt, att det borde ha handlagts som ett prövningsärende där samråd och information ska ske innan beslut fattas. Sakägarna menar även att Toverum inte är en godkänd deponi för farligt avfall, att detta är en fråga om deponering snarare än sluttäckning, samt att Valdemarsviks kommun skapat sig ett behov av att använda mer massor från Gusumsaneringen än vad man angett i den ursprungliga planen för tätningen av Toverumsdeponin.

Valdemarsviks kommun har å sin sida anfört att det inte finns skäl att ifrågasätta länsstyrelsens tillåtelse av sluttäckningsåtgärderna, och att kommunens plan för täckningen uppfyller kraven enligt deponeringsförordningen för sluttäckning.

Länsstyrelsen bestrider också bifall till överklagandena och menar att man inte ser något principiellt hinder med att använda icke farligt och farligt avfall under tätskiktet på en deponi som ska avslutas. Länsstyrelsen bedömer att jordmassorna hämtade från Gusums Bruk är väl undersökta, och att urlakningen är låg. Risken för negativa miljökonsekvenserna bedöms därför inte öka till följd av massornas användning på Toverum. Snarare kan risken, med tanke på de förstärkta tätskiktet, anses vara lägre, menar man.

I sin dom som meddelades i Växjö tingsrätt på måndagen uppger Mark- och miljödomstolen att man endast kan pröva länsstyrelsens beslut att acceptera Valdemarsviks kommuns anmälan om sluttäckning av Toverum.

Domstolen bedömer inte att länsstyrelsens handläggning varit felaktig. Länsstyrelsen anses inte ha någon skyldighet enligt miljöprövningsförordningen skyldighet att låta enskilda yttra sig, då kommunens inkomna förslag om sluttäckning anses vara en reviderad plan för avslutning av deponin, inte någon ändring av tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen.

Då Valdemarsviks kommun åtagit sig väsentligt högre krav på tätskiktets genomsläpplighet, främst i den östra delen av deponin, finner domstolen inga hinder mot att använda jordmassorna från Gusum som konstruktionsmaterial. Därför ska överklagandena avslås.

Att det skulle vara ett miljöbrott att lägga miljöfarligt avfall på annans mark, vilket anförts av Toverums sakägare, anser sig Mark- och miljödomstolen inte vara behörig att pröva.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Andersson