Gusumsbor föremål för cancerstudier efter PCB-utsläpp

Forskare vid Linköpings universitet har påvisat ett samband mellan höga PCB-halter i de partiklar, som transporterar kolesterol i blodet samt förekomsten av cancer och hjärt- kärlsjukdomar.

12 mars 2014 12:44

Resultatet presenteras efter en tvärvetenskaplig studie genomförd av forskare vid arbets- och miljömedicin, i samarbete med kolleger vid Örebro universitet.

Undersökningen grundar sig på en studie av en grupp personer bosatta i Gusum, där det 1972 skedde ett omfattande, men oavsiktligt utsläpp av PCB, i Gusumsån.

I den nya studien har förekomsten av miljögifter analyserats i blodbanans kolesterolpartiklar. Högre nivåer av PCB uppmättes i kolesterolpartiklarna hos individer med sjukdom jämfört med friska.

Det visade sig också att högre nivåer av PCB hade ett samband med minskad aktivitet hos en antioxidant.

Enligt miljökemisten Helen Karlsson, en av dem som har medverkat i undersökningen, är man först med att via en populationsstudie visa sambandet mellan höga PCB-halter i lipoproteiner, det vill säga de som transporterar kolesterol, och nämnda sjukdomar.

– Dock kan vi inte hävda att personerna har fått cancer samt hjärt- kärlsjukdomar på grund av de höga PCB-halterna. För att säkerställa ett sånt samband skulle vi ha påbörjat forskningen långt innan sjukdomen debuterade, men också innan föroreningarna blev kända. Det kan ju de facto vara något helt annat, som ligger bakom sjukdomarna. Faktum är att höga PCB-halter även finns på andra platser i landet. Det är således inget isolerat gusumsproblem.

Resultatet av undersökningen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environment International.

– Det här handlar i grund och botten om en metodologisk vidareutveckling, där man ser hur viktigt det är med samarbete mellan epidemiologer och biokemister. Vi kan dra flera slutsatser och få upp nya spår när det gäller ämnenas skadlighet.

Helen Karlsson summerar att denna typ av studier ger ökade möjligheter för framtida preventiva insatser samt ökad förståelse för hur kroppen reagerar på miljögifter.

Livsmedelsverket rekommenderar att man ska vara återhållsam med fiskkonsumtion, vilket innebär att gravida, de som ger bröstmjölk samt barn och kvinnor i fertil ålder inte bör äta abborre, gädda eller gös mer än 2-3 gånger per år.

070-3733417

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bo Cederqvist