Varje år görs en enkätundersökning bland vårdnadshavare och personal i förskolan och i år ses en förbättring av resultatet bland de drygt 60 procent som svarat. Exempelvis uppger 97 procent att de har förtroende för personalen och 99 procent tycker att barnet utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs på förskolan.

– Att långsiktigheten när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet ger resultat gör mig extra glad, men också att det finns en likvärdighet i kommunen. Det finns inga förskolor som sticker ut negativt och det visar att alla förskolechefer jobbar tillsammans, säger Anders Palmgren.

Systematiskt kvalitetsarbete är en term som ofta används i skolsammanhang, men vad innebär det egentligen? Andreas Wetell, utvecklingsstrateg, förklarar vad det betyder rent praktiskt:

Artikelbild

– Vi har till exempel en ny läroplan som trädde i kraft förra sommaren. Den behöver vi fördjupa oss i och ta fram en arbetsmetod för hur den ska bli verklighet på alla förskolor. För att göra det har vi regelbundna träffar med all personal.

Det kan också handla om läsutveckling och hur förskolorna ska nå upp till de mål som politikerna satt upp. Till exempel är det bestämt att alla barn ska få högläsning minst två gånger i veckan. För att ha koll på att det blir gjort bockar personalen av barnen i en pärm varje gång.

– På så sätt blir det inte bara mål utan en aktivitet som är kopplat till det. Att gå från vision och mål till handling, det har vi lyckats med, säger Palmgren.

Av alla 701 barn i kommunens förskolor är det 442 vårdnadshavare som svarat på enkäten. Det är drygt 60 procent, vilket är en hög svarsfrekvens jämfört med andra skolenkäter.

Artikelbild

– Det är svårt att få engagemang i enkäter, så vi är nöjda med den siffran.

– Man kan fråga sig om det finns de som är mer kritiska men som inte har svarat. Men vi tror inte det, vill man ha något sagt så tar man chansen, säger Palmgren.

Finns det något ni kan göra för att höja svarsfrekvensen?

– Vi ska få ett nytt barn- och elevregister och det kommer att underlätta kontaktvägarna med vårdnadshavarna. Då får vi aktuella e-postadresser till alla och automatiska påminnelser som går ut, säger Andreas Wetell.