Motorbanans buller upprör

Bullret från Mantorp park är som mest störande för personer i Viby och Uljeberg. Ett samrådsmöte om ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet visade att konflikten är tydlig.

10 november 1915 20:17

Mötet blev utdraget och pågick i 3,5 timmar.

– Ni måste respektera att det finns väldigt många som störs av motorbanan. Det går inte att stå utomhus och prata hemma hos mig i Viby. Man måste skrika. Så är det varje helg under sommaren. Ni gör ett stort fel om ni inte tar detta på allvar, sa Johan Lindgren mot slutet av kvällen.

Han var en av knappt tio personer som yttrade sig med kritiska synpunkter.

– Vi tar det absolut på allvar, men jag håller inte med om att det är många som störs. Jag vill påstå att det är få, sa Mantorp parks platschef Fredrik Ström.

Kritikerna mötte invändningar och fick försvara sig mot andra i publiken som tyckte att de måste visa tolerans och att de måste ha vetat att det funnits en motorbana när de flyttat till trakten.

Polariseringen fanns så­ledes inbyggd redan på åhörar­plats. Detta genom att det både fanns betydande grupper av kritiker av anläggningen och ännu fler motorsportsfantaster eller Mantorpsbor som flyttat till orten, positiva till motorsporten, och som stördes mer av ljudet från trav­banans speaker eller från E4-trafiken.

– Påstår du att bullernivåerna är lika höga nu som för 17 år sedan så ljuger du katastrofalt, hävdade en i publiken till en annan.

Vid något tillfälle en direkt hätsk stämning utan att arrangörerna, Mantorp park motorbana AB, bidrog till det.

I ett avseende tycktes dock råda samstämmighet över alla gränser. Bullret från Mantorp park kan inte arbetas ned genom bullerplank utan det är bullrets källa, fordonen som måste angripas.

– Vi jobbar med avgasdämpning i första hand. Det är det som ger resultat, sa Ragnar Segring.

Anni Lennebring gillar motor­sport, särskilt drag­racing, men hade starkt kritiska synpunkter på musiken som spelas när det är Bug Run och Gatebil. Hon undrade om de tillsynspliktiga myndigheterna gör några besök nattetid på Mantorp när dunka dunka-musiken spelas nästan dygnet runt.

– Ni får åka hur mycket som helst på motorbanan för mig, men gör någonting åt musiken, sa hon.

Miljönämnden i Mjölby anser att det behöver göras en ny och samlad prövning av hela verksamheten i syfte att få till stånd en tydlig reglering av verksamheten.

Miljönämnden har förelagt Mantorp park om att senast 15 januari nästa år lämna in en tillståndsansökan till länsstyrelsen.

Föreläggande är överklagat av Mantorp park som tycker att tillståndsprövningen forceras fram så att kvaliteten på underlaget riskerar att bli bristfälligt.

Kommunens miljöchef Jenny Asp Andersson ser det inte som realistiskt att tillståndsprövningen blir färdig till nästa år säsong på Mantorp park.

I väntan på tillståndet fortsätter verksamheten utifrån de råd som miljönämnden meddelar och som i sin tur bygger på Naturvårdsverkets allmänna råd.

Den frustration som finns hos Johan Lindgren, Stellan Friman, Göran Gillheimer och andra närboende som vill se striktare krav för verksamheten är de inte ensamma om.

Frustrationen märks även hos Mantorp park. Det finns ”mjölkbondeilska” hos motor­folket om att vi i Sverige har hårdare krav än andra. Dessutom anser de att Naturvårdsverkets allmänna råd inte bygger på någon vetenskaplig grund.

– Vi jobbar bara med maximala ljudnivåer. I alla andra länder är det ekvivalenta värden som ska hållas, sa Thomas Ullhamre.

<p>Mantorp omsätter 20 miljoner</p>

Motorobanan invigdes i augusti 1969. Mantorp park motorbana AB sysselsätter 6,5 anställda, 2 konsulter och cirka 50 säsongsanställda/tillfälligt anställda. Till detta kommer ett antal föreningar i bygden som ställer upp och jobbar vid evenemang och som får ersättning för det.

Mantorp park ägs av Förlags AB Albinsson & Sjöberg och verksamheten pågår normalt mars–november med högsäsong maj–april.

Mantorp är den motorbana i Sverige som både har störst omsättning och flest besökare.

Omsättningen var knappa 19 miljoner 2014 och väntas i år passera 20. Det är bara hälften mot toppåret för knappt tio år sedan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karl-Johan Norén