"Lögner är rimliga och mänskliga"

– Folk ljuger. De flesta människor är beredda att ljuga för att främja sina intressen. Men det kan inte vara avgörande. Lögner är rimliga och mänskliga och är inget unikt för migrationsprocessen, säger Bengt Ivarsson, ordförande i Sveriges Advokatsamfund.

27 februari 2017 05:30

I samhällsdebatten har Sveriges Advokatsamfund varit en av de starkaste rösterna mot åldersbedömningar i asylprocessen. Organisationen har varit väldigt oroliga för de felmarginaler som finns inom medicinska åldersbedömningar. Felmarginaler som enligt expertisen kan ligga på mellan två till fem år. Det kan få stor betydelse i en asylprocess. Men också i en brottsmålsprocess. Vid 15 år är man straffmyndig, vid 18 år kan man dömas till fängelse och vid 21 år kan du dömas till livstid.

– Ur juridisk synvinkel är det stor skillnad om någon är 18, 15 eller 21 år gammal. För oss är det därför av mycket stor vikt att träffsäkerheten blir så bra som möjligt. Blir det fel kan det drabba en ung människa över lång tid. Med de metoder som för närvarande används är felmarginalen för stor, säger Bengt Ivarsson.

Att en person inte exakt vet sin ålder är inte heller konstigt, menar Bengt Ivarsson. Ett land i krig och kaos kan sakna all dokumentation som kan vara nödvändig. Det är inte heller säkert att födseln registrerats på vederbörligt sätt. Att då veta sin exakta ålder kan vara svårt. Lite retoriskt frågar han om någon vet när den är född.

– Det är ju egentligen bara något som någon annan har sagt och registrerat. Själv vet du ju inte utan får lita på den dokumentation som finns. Samtidigt får vi utgå ifrån att det stämmer bra i många länder. Å andra sidan fungerar det inte alls i vissa andra länder. Ditt födelsedatum kanske bara är ungefärligt, säger han.

Ett av de stora problemen med medicinska åldersbedömningar är att bevisbördan ligger hos den asylsökande, anser Bengt Ivarsson och advokatsamfundet. För advokatsamfundet finns också ett yrkesetiskt dilemma.

– En advokat som är förordnad i ett ärende enligt utlänningslagen ska se till klientens bästa. Det handlar om god advokatsed och gäller vid alla typer av advokatuppdrag. Du ska lyfta fram omständigheter som talar för klientens sak och inte omständigheter som är till nackdel. Att då råda klienten att gå med på en medicinsk åldersbedömning kanske inte gynnar klientens sak.

Advokatsamfundet har varit remissinstans i regeringens förslag om att införa åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Organisationen tycker att det är bra att det ska finnas en rätt att överklaga ett beslut om åldersuppskrivning från Migrationsverket. Samtidigt invänder man mot att uppskrivningen ska ske omedelbart. Advokatsamfundet menar att beslutet om ålder först ska gälla när det vunnit laga kraft.

– För oss är den vetenskapliga osäkerheten när det gäller medicinska åldersbedömningarna ett stort problem. Osäkerheten borde beaktas så att den asylsökande kan ges tillräcklig tid att hitta annan bevisning som gör att resultatet av den medicinska åldersbedömningen inte behövs, säger Bengt Ivarsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga