Innan tekniska nämnden fattade sitt beslut om att förorda den västra dragningen, framför den östra, togs en del yttranden in.

Konstmuseets chef skrev då att det är viktigt att en ny spårvägsdragning inte begränsar Konstmuseets framtida behov av om- och tillbyggnad. Den östra dragningen ansågs bäst för museet, också eftersom den skulle påverka området runt Skulpturparken minst. Dessutom påpekades vikten av att ta hänsyn till säkerheten för konstföremålen och att utreda om den skulle påverkas av skakningar.

Östgötatrafikens chef för strategisk utveckling förordade också det östra alternativet bland annat ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Tekniska kontorets ekolog såg däremot det västra alternativet som bäst och skrev om det östra att "det prickar in nästan osannolikt många träd och flera gamla och värdefulla träd".

Tekniska kontorets landskapsarkitekt förordar också det västra alternativet och skriver: "Att minska på Vasaparkens utbredning är att minska alla Norrköpingsbors möjlighet till rekreation och utevistelse då det är en stor park i centralt läge som utnyttjas av blandade målgrupper."