Två äldreboenden får drivas en tid till

De båda äldreboendena Hallegården och Östergården får lite respit. På sitt möte i nästa vecka kommer vård- och omsorgsnämnden enbart ta ställning till förslaget om att lägga ner Timmermannen.

9 oktober 2012 00:00

Efter år med platsbrist inom äldreomsorgen i Norrköping verkar antalet platser nu ha kommit i balans med behovet.

I våras öppnades ett nytt äldreboende på Nils Åbergs gata.

Men en förändring av resursfördelningsmodellen till nämnden har gett den stora svårigheter att klara sin budget. Behovet av hemtjänst har inte minskat på ett sätt som motsvarar de ökade driftskostnaderna i och med det nya boendet.

Måste hålla budget
Det finns andra kostnadsökningar också, till exempel har Socialstyrelsens krav på bemanning på demensboenden inneburit att nämnden tvingats utöka med 34 årsarbetare.

Nämnden måste hålla sin budget.

Ett alternativ skulle vara att sänka bemanningen på vanliga äldreboenden, men det anser inte vård- och omsorgskontoret är möjligt. Det anses bättre att lägga ner hela enheter.

För att mildra effekten har man då sökt enheter som kan byggas om till trygghetsboende, något som saknas i Norrköping. De tre enheter som skulle passa är Timmermannen i Hageby, Hallegården i Skärblacka och Östergården i Åby. Ingen skulle tvingas flytta, men intagningsstopp skulle införas omedelbart. Det skrev NT om för ett par veckor sedan.

Brist på platser
Vård- och omsorgskontoret konstaterar att en nedläggning av enheterna innebär en stor risk för att det återigen uppstår en brist på platser och det kan ge ökade kostnader, dels om kommunen inte kan flytta utskrivningsklara personer från sjukhus, dels om kommunen tvingas betala sanktionsavgifter för att personer inte får en plats i tid.

Efter nya analyser kommer förslaget till nämnden nästa vecka enbart att gälla Timmermannen.

När det gäller Hallegården och Östergården vill vård- och omsorgschef Lars Carlsson avvakta med ett eventuellt förslag till dess att nämnden i december ska ta ställning till sin internbudget för 2013, men han tror det blir svårt att hitta andra lösningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall