Att Ågelsjön är en favorit när Norrköpingsborna vill ut i terrängen och smaka på lite frilufts- och vildmarksliv är ingen nyhet. Nu är dessutom den klara och långsmala sjön med de omgivande storskogarna och branterna upphöjd till naturreservat. En process som har dragit ut på tiden i två år.

– Vi försökte med ett snabbspår men ärendet överklagades av ett jaktlag, säger Mikael Burgman, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen. Sedan dess har det legat på regeringens bord i två år. Det är först nu som överklagan har avslagits och vi kan börja jobba med området på allvar.

Bakom Ågelsjöns naturreservat ligger ännu ett markbyte med Holmen skog. Staten, eller Naturvårdsverket, fick 212 hektar skog med höga naturvärden, plus sjön, mot att Holmen ersattes med motsvarande mark av statliga Sveaskog vid Rist norr om Glan. Markbytena med de större skogsägarna har möjliggjort en mängd naturreservat runt om i Sverige under senare år.

Artikelbild

| Dubbla insatser. Både kommunen, genom friluftsstrategen Lina Hedmark, och Länsstyrelsen, genom Mikael Burgman, förbereder åtgärder i det nya naturreservatet.

– Av alla naturreservat i kommunen, ja i hela Östergötland, är det här kronan på verket, fortsätter Mikael Burgman och lägger tillbaka hammaren i verktygslådan. Naturen runt sjön är fantastiskt fin med de uppåt 400 år gamla granarna som majestätiskt böjer sig över vattnet.

Nu vidtar arbetet med att anpassa terrängen enligt naturreservatets villkor. Nej, skogen ska inte dammsugas eller asfalteras men både gallring och upprustning är redan förberett. Förvandlingen sker från två fronter. Länsstyrelsen fokuserar på de rena naturvärdena medan kommunen, parallellt, ska göra Ågelsjön ännu mer tillgänglig och välkomnande för allmänheten.

– Samtidigt är terrängen ganska vild och inte lika tillrättalagd som i Vrinneviskogen, konstaterar Lina Hedmark, friluftsstrateg på kultur- och fritidskontoret. Det måste vi tänka på. Men vi har lite idéer hur området kan bli mer tillgängligt för exempelvis rullstolsbundna. Vi ska bredda och grusa gången bort till och runt Engelska parken och ordna en badramp vid vattenkanten. Alla ska känna sig välkomna. Jag kan tänka mig att naturreservatet kan invigas i början av sommaren och tills dess ska vi ha hunnit med en hel del.

Lina Hedmark berättar också om planerna på ny skyltning, förbättrade grillplatser och ett nytt vindskydd vid Tallholmen på den norra sidan av sjön.

Artikelbild

| Gallring. Granarna utmed stigen till Jakobsdal ska bort när lövskogen gynnas.

– Det har varit en lång väntan men nu vet vi att området är skyddat och i goda händer.

Ågelsjöns naturreservat omfattar 347 hektar varav 212 hektar utgörs av skogar, branter, stigar och det som Mikael Burgman kallar för "Östergötlands vackraste skogsbilväg" utmed sjöns ena långsida.

Artikelbild

| Svårtgått. Mikael Burgman och Lina Hedmark konstaterar att gångstråket utmed sjön är ojämnt på sina håll och måste göras mer tillgängligt.

– Det är ganska igenvuxet på sina håll och där ska vi in med åtgärder, förklarar han. Vi behöver glesa ur med maskiner där det är som värst. De gamla tallarna måste få tillbaka solljuset och värmen. Dessutom ska 90 procent av all gran bort, bland annat utmed stigen upp mot Jakobsdal. Det handlar om kraftfulla åtgärder för att gynna lövskogen. Det vi tar ned för hand genom frihuggning får ligga kvar på marken. Det kanske kan upplevas som slarvigt skogsbruk men det handlar egentligen om att gynna naturvärdena. Sak samma när vi ringbarkar vissa träd för att skapa stående död ved.

Redan i december 2015 skrev tidningen om Ågelsjön som ett nytt naturreservat. Syftet var då som nu att ”bevara och utveckla värdefulla träd, gammelskogs- och sötvattensmiljöer och dess biologiska värden”. Två år senare kan Mikael Burgman slå i spiken som förkunnar att ambitionen blivit verklighet.