Så ska översvämningarna stoppas

Underjordiska fördröjningsmagasin i plast ska ta hand om regnvattnet i nya bostadskvarteret som byggs vid östra delen av Idrottsparken.

19 november 2014 14:00

Kommunala bolaget Norrköpings Vatten och Avfall AB, som ansvarar för lokala vatten-och avloppsnätet, har tänkt till på ett nytt sätt för att klara av vattenhanteringen i kvarteret som nu ska bebyggas.

NT berättade i somras om hur man löst avrinningen i en del av Åby, men där har man gjort en öppen lösning – vid Idrottsparken är fördröjningsmagasinet nedgrävt under marken.

– 2011 hade Norrköping en stor översvämning som drabbade 800 källare och vi fick krav på 50 miljoner kronor från försäkringsbolag, säger Lars Svensson, vd i Norrköpings Vatten och Avfall AB. Därefter har översvämningar på andra platser i landet lett till att man inom Norrköpings Vatten beslutat sjösätta ett större åtgärdsprogram för att förhindra framtida översvämningar.

– Vi har identifierar fyra bostadsområden som behöver åtgärdas: Lagerlunda, Söderstaden (där området vid Idrottsparken ingår), Klingsberg och Smedby, säger Lars Svensson. Man har hittat praktiska lösningar för hur regnvatten (dagvatten) ska ledas iväg till vattendragen, och då spelar så kallade fördröjningsmagasin en viktig roll. Vattnet stannar upp i fördröjningsmagasinen innan det leds vidare – i det här fallet till Strömmen. Magasinen som grävs ner under marken vid Idrottsparken rymmer 450 kubikmeter.

– Det ska hålla i hundra år, säger Peter Jideström, projektledare i Norrköpings Vatten och Avlopp.

– Spillvattnet leds till reningsverket i Slottshagen och dagvattnet till Strömmen, säger Peter Jideström. Att man gjort en lösning med underjordiskt fördröjningsmagasin, beror på att man vill nyttja marken effektivt. Byggnaderna kommer att ta plats, liksom grönområden och en lekpark. Dessutom blir det parkeringsplatser samt cykel- och bilväg i kvarteret.

– Vi använder en ny typ av dagvattenbrunn för att få bort så mycket grus och stenar som möjligt, säger Peter Hedenqvist från konsultbolaget WSP. Han har medverkat i en dagvattenutredning som beställts av Norrköpings kommun.

Förutom bostads- och hyresrätter, som ett par privata byggbolag uppför, ska kommunen bygga ett äldreboende vid Idrottsparken. Från och med nästa höst ska byggentreprenörerna kunna koppla in sig på de nya VA-anläggningarna och vid årsskiftet 2016/17 ska dett vara färdigbyggt. De nya brunnarna får betydelse för hela Söderstaden, som haft problem med översvämningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!