Uttalande av Pressens Opinionsnämnd dnr. 70/2017, exp. nr. 4/2018:

Den 5 juli 2017 klockan 14.46 publicerade nt.se en artikel med rubriken ”Vd döms för tafsande på julfest”. Rubriken och texten var identiska med ett telegram från nyhetsbyrån TT. I telegrammet stod det att Arbetsdomstolen dömt Bolaget [företagsnamn angivet] att betala 50 000 kronor till en kvinna som tidigare varit anställd i bolaget. Enligt TT var bakgrunden till domen att Bolagets dåvarande vd, NN, hade tafsat på kvinnan under bolagets julfest. TT uppgav att Arbetsdomstolen konstaterat att det handlade om sexuella trakasserier. Händelsen inträffade enligt artikeln i början av december 2015 på en restaurang i Stockholm.

TT skrev: ”Vd NN ska efter middagen ha lagt sin hand på 19-åringens lår och börjat föra den upp över låret. Kvinnan, som var provanställd, valde att avsluta sin anställning på företaget.”

Enligt TT hade NN efter händelsen bett om ursäkt till personalen i ett mejl. Kort efteråt skulle han tillträda som en av bolagets chefer, men bolagsledningen valde att tillsätta en annan person på posten.

Artikeln illustrerades med en genrebild på ett dukat bord med bildtexten ”Vd:n för Bolaget började tafsa på 19-åringen på en julmiddag.”

Klockan 15.11 samma dag publicerade nt.se en av TT korrigerad version av telegrammet där det angavs att det handlade om ”Vd :n för ett x-bolag [särskild bransch angiven]”. Uppgifterna om Bolaget och NN:s inblandning i händelsen var alltså borttagna. Bilden fanns kvar, men bildtexten var ändrad till ”Vd:n började tafsa på 19-åringen på en julmiddag.”. Samtidigt meddelade TT Norrköpings Tidningar och övriga abonnenter att nyhetsbyrån hade blandat ihop två liknande fall av trakasserier och att det aktuella fallet inte rörde Bolaget.

Anmälaren: Bristande faktakontroll

Artikeln anmäldes av den namngivna personen, NN, som anförde att han felaktigt hängts ut som dömd i domstol för sexuella trakasserier. TT hade blandat ihop hans namn och en händelse i december 2016 med händelsen bakom Arbetsdomstolens dom.

Händelsen 2016 rörde också en julfest som fick stor medial uppmärksamhet. Som tillträdande vd för Bolaget hade NN då bjudits in till bolagets julfest. Vid slutet av middagen var han ett hemligt pris i ett lotteri. Han uppmanades att gå upp på scenen och dansa med en kvinnlig anställd. Under dansen lade han händerna på kvinnans bak i syfte att spela med i den uppsluppna stämningen. Det var grovt olämpligt men hans avsikt var inte att kränka någon. Kvinnan accepterade hans ursäkt samma kväll. Han bad också om ursäkt till övriga festdeltagare per mejl. Mejlet nådde sedan Aftonbladet och händelsen fick felaktiga proportioner i media.

Anmälaren menade att såväl TT som Norrköpings Tidningar hade brutit mot god publicistisk sed genom bristande faktakontroll. Trots att telegrammet rättades fick den felaktiga publiceringen omedelbar spridning. Sammantaget hade tidningen förorsakat honom en oförsvarlig publicitetsskada.

Tidningen: Fullt publicistiskt ansvar

Norrköpings Tidningar svarade genom sin ansvariga utgivare Nils Olauson att TT:s fel i det här fallet även blev tidningens eftersom tidningen – i likhet med de flesta andra svenska medier – direktpublicerade TT:s texter på sin webbplats. Tidningen tog fullt publicistiskt ansvar för publiceringen och hade inlett en dialog med TT i anledning av det inträffade.

PO: Felaktigt utpekande

Pressombudsmannen konstaterar att sexuella trakasserier är ett samhällsproblem av stort allmänintresse. Media har en viktig uppgift i att skildra och belysa problemet som företeelse. I det enskilda fallet är allmänintresset emellertid i regel begränsat. Av hänsyn till de inblandade bör rapporteringen i de fallen präglas av återhållsamhet när det gäller identifierande uppgifter och integritetskänsliga detaljer. Om förövaren är en samhällsbärare eller en person vi har ett ansvar att utkräva av är det pressetiska landskapet ett annat. Allmänheten har då ofta ett berättigat intresse av att få veta vem det handlar om. Till denna kategori av offentliga personer kan räknas exempelvis ledare för större företag. Mot den bakgrunden finns det, principiellt, inget att invända mot att tidningen rapporterar om att en namngiven ledare i ett stort företag sexuellt trakasserat en anställd.

Även för offentliga personer gäller dock som pressetisk utgångspunkt att de ska beskrivas på ett rättvisande sätt. I ärendet är klarlagt att tidningen felaktigt pekat ut NN som den person vars tafsande lett till en dom i Arbetsdomstolen.

PO är väl medveten om att TT sedan länge håller hög kvalitet när det gäller en saklig och objektiv nyhetsförmedling. Samtidigt gäller den pressetiska regeln om källkritik även i förhållande till TT. Sakuppgifter ska kontrolleras så noggrant som omständigheterna medger. Tidningen bär alltid det fulla pressetiska ansvaret för sina publiceringar.

Tidningen bär ansvaret

Ur pressetisk synpunkt är det viktigt att tidningen strävar efter att publicera korrekta uppgifter. Om det ändå av misstag blir fel, bör tidningen skyndsamt rätta felet. Telegrammet korrigerades också av tidningen i direkt anslutning till att den fick kännedom om de felaktiga uppgifterna. Med hänsyn till allvaret i utpekandet av anmälaren kan tidningens pressetiska skyldighet dock inte anses stanna där. Publicitetsskadan hade kunnat begränsas ytterligare genom en rättelse i anslutning till det korrigerade telegrammet. Någon rättelse publicerades inte. Såväl den felaktiga publiceringen som den justerade ombesörjdes av TT. Trots att tidningen bär ansvaret för det som publiceras har den således inte vidtagit någon åtgärd i detta ärende.

PO finner därför att tidningen inte gjort tillräckligt för att begränsa publicitetsskadan och därför bör klandras. Ärendet hänskjuts till Pressens opinionsnämnd, PON.

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att Norrköpings Tidningar ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.