Nya torget kan få nya bostäder

Planerna på att göra om Nya Torget till en levande samlingsplats tar nu ett steg närmare att bli av.

17 december 2014 09:10

Det var 2010 som stadsplaneringsnämnden tog beslut om att inleda ett arbete med att göra det gömda och outnyttjade torget till en viktig offentlig plats. Nu när intresset för att bygga nya bostäder i Norrköping blivit allt större går man vidare med planerna.

Utöver att torget ska förändra karaktär planeras det nämligen också för nya bostäder i den östra delen. Där finns idag en mindre byggnad där det tidigare fanns toaletter och transformatorstation som idag används som förråd. Den ska rivas och istället kommer tre huskroppar att byggas med fönsterfasad in mot torget. 50-60 lägenheter ska få plats. I bottenvåningarna ska det finnas kommersiell verksamhet som affärer, caféer och annat.

Satsningen på bostäder i ett redan hårt exploaterat område stämmer väl överens med kommunens inriktning att förtäta staden.

Kommunen äger i dag marken men i planerna ingår att Botrygg Förvaltningsfastigheter AB köper marken där de nya byggnaderna planeras. Ett så kallat markanvisningsavtal har redan skrivits på.

Samtidigt kommer torgets karaktär att förändras totalt. Den stora parkeringen kommer att försvinna och i fortsättningen blir det bara korttidsparkering ovan jord för kanske 20-40 bilar, främst för att betjäna affärerna i området.

I dag finns det hela 120 flitigt använda parkeringsplatser på torget och dessa måste ersättas på annat håll. Här pratar man om ett bereda plats i det underjordiska garage som planeras under kvarteret Rosen alldeles i närheten och det kan också bli aktuellt att bygga ett underjordiskt garage under själva torget. Kommunens långsiktiga mål är att biltrafiken i innerstan ska kunna minska och detta kan också påverka hur man resonerar kring parkeringsfrågan den här nya samlingspunkten för innerstan.

Torget vars yta kommer att minska i och med att de nya huskropparna byggs ska främst användas till torghandel omgivet av gångstråk och uteserveringar. Man har idéer om att utveckla Generalsgatan längs torget och söder ut till ett park- och aktivitetsstråk.

I dagarna har detaljplanen för området gått ut på så kallad samrådsremiss till en rad myndigheter och andra som är berörda av. Redan den 19 januari blir det öppet hus på förvaltningshuset Rosen dit man kan komma för att specialstudera planerna. Sedan har de som är berörda av planerna till den andra februari på sig att ha åsikter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!