Detaljplanen gäller den södra delen av området. Här planeras en ny förskola, ett nytt äldreboende med 60 lägenheter, ett trygghetsboende för äldre med 40 lägenheter och 190 vanliga lägenheter. Och så en ny högstadieskola för 450 elever i den byggnad som länge inrymt äldreboendet Apelgården.

De senaste åren har elevantalet ökat kraftigt och förhoppningen var att huset skulle vara ombyggt och klart att ta emot elever hösten 2019. Det som från början var tänkt som en enda detaljplan delades upp i två för att snabba på processen med skolan.

Detaljplaneförslaget för resten av det gamla instituationsområdet är på väg mot beslut. I det finns ungefär lika många bostäder till, ytterligare en skola, fler förskolor, ny vårdcentral och tandläkarmottagning.

Detaljplanen har överklagats av ett bolag som äger en fastighet längs Sandbyhovsgatan. Bolaget anser att utbyggnaden av Sandbyhovsområdet kommer att öka trafiken och försämra luftmiljön, både under byggtiden och efter att allt är klart. Det kommer att göra det svårare att hyra ut byggnaden, skriver bolaget i överklagan till Mark- och miljödomstolen, och bedömer att marknadsvärdet för fastigheten kommer att försämras.

Bolaget framförde sina synpunkter under samrådet, innan detaljplanen antogs av stadsplaneringsnämnden i november. Kommunens bedömning då var att ökningen av trafik inte skulle påverka den del av Sandbyhovsgatan som bolagets fastighet ligger på. Nu blir det här en fråga för mark- och miljödomstolen att avgöra.