Nu tas nästa steg i Saltängenbygget

Det lite trista området vid gamla busstationen i Norrköping är snart ett minne blott. Nu börjar sista etappen av kommunens långsiktiga satsning på Västra Saltängen.

5 november 2014 09:57

Här vill kommunen att det ska byggas hotell, kontor, handel, restauranger och bostäder i kvarteret som begränsas av Drottninggatan, Norra Promenaden, Godsgatan och Slottsgatan. Detaljplanen är klar och har vunnit laga kraft sedan flera år men än finns inga färdiga spekulanter som vill bygga.

Mest spektakulärt kan hotellet bli, om planerarna får som de vill. Det ska ligga i korsningen Drottninggatan och Norra Promenaden och bli ett landmärke för Norrköping, när passagerarna på resecentrum kliver av tåget eller bussen.

Innan själva bygget alls kan bli verklighet måste arkeologiska undersökningar göras och marken saneras. När stadsplaneringsnämnden sammanträder nästa vecka ska man ta ställning till finansieringen. Bara marksaneringen kommer att kosta tre miljoner kronor och den arkeologiska undersökningen fyra miljon kronor.

I den här etappen ingår också att kommunen ska bekosta utbyggnaden av allmän platsmark, det vill säga gator och parkmark. Den kostnaden är beräknad till 20 miljoner kronor. Totalt får kommunen en kostnad på 38 500 000 kronor för denna sista etapp, men då har man tagit till i överkant för att gardera sig mot oförutsedda kostnader i samband med sanering och arkeologiska undersökningar.

Tidigare delar av satsningen är de tre kvarteren längre österut mot Hamnbron; Gubben och Stenhuset där bostäder byggts och Spinnhuset, där man just nu bygger ett hotell. Förarbetet för Spinnhustomten blev dyrare än beräknat genom att man under de arkeologiska undersökningarna fick avbryta arbetet sedan man hittat en förorening som var betydligt mer omfattande och allvarlig än man förutsett.

I handlingen till stadsplaneringsnämnden konstaterar stadsbyggnadskontorets tjänstemän att exploateringen av hela Västra Saltängen kommer att vara en lyckad satsning. När kostnader och intäkter räknas ihop går kommunen plus med 13 627 kronor eftersom kommunen idag äger marken i hela området.

Hittills har kostnaderna för exploateringen varit 40 700 000 kronor och intäkterna vid försäljning av fastigheterna och annat 34 257 000 kronor. Men när nu resten av marken i området ska säljas räknar man med ytterligare 58 570 000 i intäkter, som då mer än täcker de nya kostnaderna man får nu på lite drygt 38 miljoner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Odelius