Inför varje ny mandatperiod gör kommunen en översyn av den politiska organisationen. En arbetsgrupp med representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige har ansvarat för arbetet och snart ska kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige ta ställning till arbetsgruppens förslag.

Tidigt i processen fick alla partier redogöra för vilka förändringar de ville se. Till exempel förslog Centerpartiet en delning av kultur- och fritidsnämnden.

–  Kulturfrågorna tycks försvinna lite i den mängd ärenden som kultur- och fritidsnämnden har, säger Roger Sandström, Centerpartiets politiska sekreterare och partiets representant i arbetsgruppen.

När arbetsgruppen diskuterat klart blev förslaget i stället ett kulturutskott och ett fritidsutskott under nämnden och så en särskild beredning för kulturfrågor under kommunstyrelsen. Riktigt så lär det inte heller bli. Kommunalråden i den styrande Kvartetten har i sitt beslutsförslag tagit bort de särskilda utskotten och har enbart med en beredning under kommunstyrelsen.

Olle Vikmång (S) har varit ordförande i arbetsgruppen och han är dessutom ordförande i just kultur- och fritidsnämnden. Han tycker att beredningen under kommunstyrelsen är det viktigaste och tanken är att någon representant för kultur- och fritidsnämnden ska ingå i den.

– Vi ser ett behov av att få bättre styrsel på framförallt kulturfrågorna och där finns mycket regionala frågor som redan ligger under kommunstyrelsen, säger han.

Ett exempel är Scenkonstbolaget. Kommunens arbete med Musikhuvudstaden ligger under kommunstyrelsen och näringslivskontoret.

Ett annat förslag är ytterligare en beredning under kommunstyrelsen och den gäller näringslivspolitiska arbetsmarknadsfrågor.

– Det är viktiga frågor för Norrköpings framtid och vi tror att det finns jättemycket att vinna på en bättre samordning, säger Olle Vikmång och pratar om kompetensförsörjning och behovet av att pressa ner arbetslöshet.

Dessutom föreslås ett namnbyte för stadsplaneringsnämnden till samhällsplaneringsnämnden för att betona att nämndens ansvar gäller hela kommunen och så en flytt av ansvaret för miljöfrågor från kommunstyrelsen till tekniska nämnden.

Moderaterna ville flytta över ansvaret från gymnasieskolan till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, men det fick partiet inget gehör för i arbetsgruppen. Det fick heller inte Miljöpartiet för sitt förslag om att inrätta en särskild miljönämnd.