Mer sanering krävs i parken

Innan den nya lekplatsen i Oxelbergsparken nyligen kunde invigas genomfördes en stor marksanering. Men det räcker inte. Det finns mer föroreningar kvar i parken som måste bort.

8 september 2014 13:01

När stadsplaneringsnämnden sammanträder i nästa vecka kommer man att avsätta 1,6 miljoner kronor för att fortsätta saneringen, som avbröts förra sommaren, när pengarna tog slut. Då hade man gjort av med 925 000 kronor men bara sanerat så mycket att lekplatsen kunde färdigställas.

NT har tidigare berättat att en hittills okänd oljeförorening upptäcktes i parken i samband med att förskolan på området skulle byggas om 2010. En meter ner i marken dolde sig en betongplatta som luktade starkt av petroleumprodukter.

Det visade sig härröra från andra världskriget då Civilförsvarsförbundet använde tomten för att utbilda Norrköpingsborna i brand- och räddningstjänst. Det innebar bland annat att man byggde upp hus på betongplattan, som sedan tändes på, troligtvis med hjälp av olja. När verksamheten upphörde lämnades plattan kvar med en oljeförorening under sig. Och med tiden lades ny jord ovanpå och kunskapen om plattan försvann.

Markundersökningar visade att det inte bara fanns olja utan också både bly, zink och alifater i marken och inte bara under betongplattan. Därför måste området saneras innan lekplatsen kunde byggas om och barnen åter kunde leka där.

Under saneringsarbetet förra sommaren upptäcktes att föroreningen var betydligt mer omfattande än de tidigare markundersökningarna avslöjat. Betongplattan med föroreningarna var mycket större än man förstått och fortsatte längre västerut än man kunnat ana.

550 kubikmeter förorenade massor har redan forslats bort men det återstår ytterligare 700 kubikmeter som måste bort. Även själva betongplattan måste bort.

Nu kräver miljönämnden att tekniska kontoret slutför sanering i hela området. Något som tekniska kontoret hade tänkt strunta i. Man menade att det blir nödvändigt först om man tänker utnyttja parken för andra ändamål än i dag. Men det håller miljökontoret inte med om utan hotar med vite om saneringen inte genomförs. Orsaken är bland annat att parken är ett populärt besöksmål där många människor och djur vistas.

Så nu har tekniska kontoret krupit till korset och begär att mark- och exploateringskontoret ställer pengar till förfogande så att saneringen kan genomföras under 2015.

Totalkostnaden för saneringen av Oxelbergsparken blir 2,5 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Odelius 011-200 150