Kolkaj rensas från förorenade fyllnadsmassor

Arbetet med Norrköpings nya bostadsområde Inre hamnen börjar en bit ned i marken. Med saneringen av Kolkajen. Den stora utmaningen blir dock när man tar sig an grannen Gasverkstomten i nästa etapp.

5 februari 2018 07:00

Brännerigatan skär rakt igenom hamnområdet som en naturlig gräns mellan de båda ytorna Kolkajen och Gasverket. Det är här Inre hamnen – de nya bostäderna, gatorna, butikerna och grönytorna – ska ligga. Svårt att ana i dag. Det är mest lera, jordhögar och byggnader utan framtid.

– Det kommer att bli väldigt fint, lugnar markmiljöspecialist Elke Myrhede på kommunen och delprojektledare för "Markmiljö Inre hamnen".

Det är just markmiljön det handlar om.

Nu pågår saneringen av Kolkajen, området längst ut i hamnen. En 35 000 kvadratmeter stor yta som bland annat innehåller PAH-förorenade fyllnadsmassor. PAH, polyaromatiska kolväten, finns i stenkol och petroleum och kan, vid exponering, medföra en ökad risk för cancer.

– Dessbättre ligger inte massorna särskilt djupt, säger Elke Myrhede. De går att få bort. Saneringen sker cirka en meter ned i marken. Något djupare på vissa ställen. Vi har krav på oss från länsstyrelsen att 90 procent av marken ska underskrida de värden som gäller för PAH-halter. Det kommer vi att klara. Jag är inte orolig.

– Det finns heller inget farligt avfall här. Det finns det däremot gott om vid Gasverket.

Hela det aktuella området på Kolkajen är indelat i 70 rutor om 20 gånger 20 meter. Undan för undan schaktar man sig igenom rutorna, en efter en, och kan bocka av på en karta. När samtliga rutor är grönmarkerade på kartan är arbetet färdigt. Det ska, enligt planerna, vara i vår någon gång.

– Själva tanken med att koncentrerat börja med att marksanera Kolkajen är att arbetet med att bygga gator och bostäder kan komma igång snabbare, säger Elke Myrhede. Snabbare än om vi hade jobbat parallellt med Gasverkstomten också. Nu gör vi klart den här etappen först. Det handlar, i princip, om att schakta och köra massorna i skytteltrafik till Häradsudden.

Dock fortskrider arbetet aningen ryckvis emellanåt. Dels avslöjar schaktningen en hel del bortglömda betongfundament en bit ned i marken som måste tas om hand. Och dels pågår, parallellt, en arkeologisk utgrävning på tomten som i sin tur störs av det höga vattenståndet i Bråviken och hamnen. Grundvattnet tränger in i marken på kajen och försvårar utgrävningarna.

– Det är en utmaning för arkeologerna, konstaterar Elke Myrhede, och vi vill göra vårt bästa för att underlätta för dem. Då låter vi hellre saneringen i just det området vänta lite. För vår egen del är dock inga problem med att gräva i vattnet.

Då är betongen ett större problem. Fundament, plattor och kassuner dyker upp med oregelbundna mellanrum.

– Vi visste att det skulle finnas mycket betong i marken, säger Elke Myrhede. Det måste ändå tas om hand. Vi har också hittat mycket metall som går att återvinna.

På ett ställe försvinner en trappa ned i något som ser ut som en underjordisk gång med rejäla betongväggar. Ett upphöjningen i marken avslöjade "fyndet" och förmodligen är det resterna av en källare till en sedan länge riven byggnad. Elke Myrhede varnar för att gå för nära den tvära kanten.

– Vi vill inte att marken ska kalva.

Kostnaden för saneringen av Kolkajen kommer, enligt Elke Myrhede, att landa inom de 40 miljoner kronor som är budgeterade. Till hösten räknar man med att komma igång med saneringen av Gasverkstomten. En betydligt svårare uppgift då området räknas som ett av de mest förorenade i Östergötland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Hagberg 0768–408328

Ämnen du kan följa