LÄS MER: Nya planer för bostadsområdet

LÄS MER: Grannar vill krympa byggplaner

Det gäller det obebyggda området alldeles intill Rambodalsskolan och idrottshallen. Där ges nu möjlighet för flerbostadshus, ett vårdboende eller äldreboende och en mindre yta för handel eller centrumverksamhet med närhet till både kollektivtrafik och grönområden.

Under arbetet med planen gjordes en del förändringar. Efter att småhusägare haft synpunkter på de planerade husen togs en byggrätt i den östra delen av området bort och i stället ökades våningshöjden till sex våningar i den sydvästra delen.

Strax före jul antog stadsplaneringsnämnden den nya detaljplanen. Den överklagades av grannar, trots ändringarna. Det var grannar som ansåg att trafiksituationen i området redan är kaotisk. Så många fler bostäder kommer att göra läget ännu mer ansträngt, ansåg de. Därför tyckte de att planen borde bantas och de såg helst att planen tillät radhus och inte flerbostadshus.

Mark- och miljödomstolen skriver i sin dom att grannarnas synpunkter inte är sådan att detaljplanen bör anses strida mot det som står i Plan- och bygglagen. Trafiken och behovet av parkeringsplatser kan inte förväntas öka så mycket att det blir en betydande olägenhet enligt lagen, anser domstolen. Den skriver också att den utredning som kommunen gjort om detta får anses vara tillräcklig.

Domstolens beslut kom för några veckor sedan och eftersom det inte har överklagats innebär det att detaljplanen nu har vunnit laga kraft.