Ingen i personalen kunde svenska

Vid kommunens tillsynsbesök på Missansia förskola upptäcktes att det inte fanns någon personal i småbarnsgruppen som talade svenska. Det fanns inte heller någon i personalen som var legitimerad förskollärare.

25 maj 1918 14:48

Därför har utbildningsnämnden beslutat att förelägga förskolan att före den 20 augusti vidta åtgärder.

– Om förskolan inte vidtar några åtgärder alls får vi ta upp det som ett ärende i nämnden igen och vi har möjlighet att utdöma vite, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Han tycker att det är viktigt att fristående förskolor, som Missansia förskola, har en kvalitet som är jämbördig med kommunala förskolors. De ska också uppfylla skollagens krav på att förskolepersonalen ska ha utbildad personal.

På Missansia förskola är 25 barn inskrivna, men vid tillsynsbesöket uppdagades det alltså att det inte finns någon i personalen som är legitimerad förskollärare.

Förskolechefen Mona Blommaberg har inte heller hon en relevant svensk utbildning. Däremot har hon en examen i pedagogik från Egypten och går för närvarande en förskollärarutbildning med interkulturell profil på Södertörns högskola. Hon uppger själv att hon bara har uppsatsen kvar att skriva så kan hon ta ut en examen därifrån.

Det menar hon skulle räcka för Missansias del.

– Det är en liten verksamhet och det behövs inte mer än en förskollärare, säger hon och tillägger att de övriga anställda är barnskötare.

Mona Blommaberg vill däremot inte kommentera de brister som utbildningsnämnden har konstaterat och vilka åtgärder som förskolan planerar att vidta.

Vid utbildningsnämndens tillsynsbesök upptäckte man att det inte fanns någon personal i förskolans småbarnsgrupp som kunde tala svenska.

Detta trots att alla barn, enligt skollagen, ska ha tillgång till det svenska språket och möjlighet att lära sig att använda svenska.

På Missansia förskola har alla barn utom ett vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska. Enda stället där de kan tala eller uppmuntras att utveckla svenska är därför i förskolan. Utbildningsnämnden konstaterar därför att "om då förskolan enbart har personal i småbarnsgruppen som inte kan svenska får dessa barn ingen uppmuntran i det svenska språket".

Nämnden utrycker också en oro över att barnen riskerar att få en sämre start än sina klasskamrater i skolan, vilket kan medföra en sämre kunskapsutveckling och ett utanförskap.

– Förskolan ska bedrivas på svenska, det är extra viktigt när de talar sitt modersmål hemma. Grunden är att vi måste garantera barns rätt till en bra förskola, säger Olle Johansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Petronella Uebel

Ämnen du kan följa