Här planeras för nya bostäder

Nu tas första steget att förverkliga planerna på en ny innerstadsbebyggelse i Inre Hamnen.

10 oktober 2014 16:19

Vid stadsplaneringsnämndens sammanträde i veckan fattades beslut om att ta fram den allra första detaljplanen för området. Och den planen blir samtidigt en av de knivigaste. Området ligger närmast Motala ström och är första etappen av minst tre.

Det är här den starkt förorenade gasverkstomten ligger och Eons hetvattencentral, två företeelser som komplicerar planläggningen. Utöver bostäder ska här ordnas en småbåtshamn och dessutom måste en förnyad kajspontning göras.

I förslaget till beslut konstaterar man att planområdet kan komma att ändras. Just nu utreds nämligen hur man ska kunna sanera den stora föroreningen under gasverkstomten.

– Behov av sanering och val av saneringsmetod kan påverka hur stort område planen kan omfatta, konstaterar man.

I diskussionerna om området har nämnts att Hamnbron borde få en ny dragning längre österut, men det förslaget har inte riktigt fallit i god jord. Man är rädd att kostnaderna blir för omfattande. Den frågan behöver inte lösas i det här skedet eftersom en ny bro skulle bli aktuell först i tredje etappen. Däremot menar tjänstemännen att Östra Promenadens nya sträckning fram till området bör diskuteras redan nu. Man bör ha med i beaktande att Promenaden kommer att flytta längre öster ut och att anslutningar till en nya bro för finnas med när detaljplanearbetet nu ska inledas.

– Det är viktigt att överbrygga den barriär som Packhusgatan utgör och underlätta kopplingen i öst-västlig riktning även kortsiktigt för att området ska bli en integrerad del av staden, säger nämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Odelius