Linje 2:s sväng från Ljura centrum, över Albrektsvägen och Trozelligatan, till Söder Tull irriterade resenärer redan när sträckan invigdes. För några år sedan gjordes ett slags förstudie av en rakare dragning, men då fanns inga statsbidrag att söka.

Det gör det nu i och med regeringens så kallade stadsmiljöavtal.

Syftet med en rakare spårdragning är en korta restid som förväntas få fler att välja kollektivtrafiken i stället för bil. Den skulle också innebär att linjen kan köras med en spårvagn mindre vid samma turtäthet.

Artikelbild

| Kristinaplatsen med en variant av busstorg.

Ramböll Sverige AB har nu gjort en förstudie för kommunens räkning och koncentrerat sig på de två alternativ som anses ha bäst förutsättningar. Bland de bortvalda finns alternativ som gör ännu större intrång i Vasaparken och alternativ som innebär att förskolan Fridtunatäppen skulle få rivas.

Busstorg på Kristinaplatsen

Båda huvudalternativen går över Kristinaplatsen, öster om Konstmuseet och sedan öster respektive väster om Fridtunatäppan ner till Albrektsrondellen och ansluter där till det nuvarande spåret. Det här beräknas minska restiden med minst 3,5 minuter.

Oavsett hur spårvägen dras stängs Kristinaplatsen för all biltrafik och fyra olika förslag för hur platsen kan förändras presenteras i förstudien.

I ett av dem är Kristinaplatsen en öppen parkyta, som kan användas på olika sätt kanske av Konstmuseet, med trafik bara längs den uträtade Hagebygatan. I ett annat ligger dessutom busshållplatser längs Hagebygatan och i två alternativ finns ett busstorg på själva platsen.

Träd måste tas ner

Förstudien konstaterar att det finns träd, som kan anses speciella och viktiga att bevara på grund av sin storlek och ålder, både på Kristinaplatsen och i Vasaparken. Beroende på vilket alternativ som väljs för Kristinaplatsen påverkas fler eller färre träd.

Genom Vasaparken innebär den västra spårvägsdragningen att elva träd behöver tas ner, bland andra en del på förskolans mark. Den östra dragningen påverkar 18 träd, bland andra de stora träden öster om förskolan, och dessutom påverkas evenemangsområdet i den nordvästra delen av parken.

Avsevärd förändring

I förstudien konstateras att parkens kvalitéer som rekreativ miljö avsevärt förändras eftersom det rimligen finns något slags buffertzon kring spåret. Det är förmodligen inte särskilt kul att ha picknick precis intill det. Dessutom blir spåret en barriär eftersom det av säkerhetsskäl måste avskärmas så att man inte kan gå över det var som helst.

Båda alternativet innebär att hållplatserna Broocmans Plan och Albrektsvägen inte längre trafikeras av linje 2, men det innebär inte nödvändigtvis att de läggs ner eller blir busshållplatser. En ny spårvägslinje skulle kunna trafikera både dem och Klingsbergsslingan, som lades ner 2006. Från Klingsbergsslingan skulle det kunna vara möjligt med en fortsättning via Holmstagatan, under Söderleden och bort till Vrinnevisjukhuset.

Runt 120 miljoner kronor

Kostnaden för förstudiens båda spåralternativ landar på runt 120 miljoner kronor. Den samhällsekonomiska kalkylen i studien kommer fram till att förändingen är lönsam jämfört med dagens spårvägstrafik.

Förstudien har nu skickats på remiss till bland annat Konstmuseet. I höst kanske det klarnar vilken väg kommunen väljer, om än med förändringar. Sedan ska förslag till en ny detaljplan tas fram och det ska ut på samråd så att alla berörda får möjlighet att säga vad de tycker. Det blir förmodligen någon gång nästa år.