Giftiga kemikalier i Busfabrikens område

Busfabriken och Friskis och Svettis har fått tillstånd att starta verksamhet i Ericssons gamla lokaler i Ingelsta, trots att detaljplanen säger att där bara får bedrivas industriverksamhet.

26 maj 2014 14:02

Nu vill kommunen reparera detta i efterhand genom att ändra detaljplanen så att också fritidsaktiviteter och handel ska få finnas i den stora mängd byggnader som Ericsson lämnade efter sig, när tillverkningen upphörde i början på 2000-talet. Men förhinder har uppstått i planeringen. Svåra föroreningar efter Ericssons tid finns i området.

Det var kommunens miljö- och byggkontor, som redan 2007 gav Busfabriken permanent bygglov trots att det är en avvikelse från detaljplanen.

När så också Friskis och Svettis för tre år sedan kom in med en begäran att få flytta in i lokalerna med sin verksamhet blev det besvärligare att än en gång bevilja permanent bygglov. Gymmet fick bygglov, men bara ett tidsbegränsat sådant till september 2016.

Samtidigt bestämde fastighetsägaren Klövern AB att begära en ändring av detaljplanen hos stadsbyggnadskontoret för att anpassa planen till den verksamhet som redan bedrivs där. Förra året gick en så kallad samrådshandling ut där berörda kunde ha synpunkter på att användningen av lokalerna skulle ändras.

Planen var att allt skulle vara klappat och klart redan tredje kvartalet 2013. Men så blev det inte.

Stora föroreningar

Den samrådsredogörelse som brukar sammanställas efter avslutad samrådstid har inte blivit klar. Orsaken är de stora föroreningar som upptäckts i några av husen på området. Om detaljplanen ska ändras kräver länsstyrelsen och kommunens miljökontoret att resten av husen och marken också kartläggs vad gäller föroreningarna, eftersom en del av utrymmena nu används för det som kallas "känslig markanvändning" med lekande barn och motionerande vuxna. Då får inga ohälsosamma föroreningar finnas.

– I väntan på att man bestämmer vilken strategi vi ska ha, när det gäller föroreningarna, kan vi inte sammanställa samrådsredogörelsen och därmed inte heller gå vidare i ärendet med att färdigställa detaljplanen, säger handläggaren Tomas Nyström på stadsbyggnadskontoret.

Eftersom det finns potentiellt mycket farliga föroreningar i området kommer troligen en sanering att bli nödvändig.

Det ekonomiska ansvaret för saneringen måste också fastställas.

Klorerade lösningsmedel

Tidigare bedrev Ericsson en omfattande verksamhet i lokalerna och stora mängder metaller och kemikalier hanterades. Hur stora finns det ingen riktig redovisning av men gamla dokument visar att man till exempel hanterade stora mängder av de mycket giftiga klorerade lösningsmedlen dikloretan och trikloretan. De mätningar som gjorts i områdets sydöstra del visar att det finns betydande mängder kvar. Också stora koncentrat av koppar har hittats i de delar som undersökts.

Företaget Sita, som gjort utredningen om föroreningarna i området, noterar bland annat att det utbröt en brand i fabriken 1997.

– Många rörledningar gick sönder och rasade ner, varpå kemikalier rann ut och läckte ner under byggnaden. I ett av husen var det allmänt mycket spill och läckage under driften. Mycket frätande kemikalier gjorde att ledningarna rostade sönder, berättar man bland annat.

Utnyttja lokalerna

Magnus Kviele på länsstyrelsens miljöskyddsenhet är handläggare i ärendet. Han menar att det är nödvändigt att utreda föroreningarnas omfattning i hela detaljplaneområdet:

– Men som det verkar är det främst i det sydöstra hörnet av byggkomplexet, som man hanterade kemikalierna. Det är ju ett stort område och man har haft olika verksamheter i olika delar. Och Busfabriken och Friskis och Svettis ligger längre västerut.

Bygglovingenjör Nirmala Kahrimanovic på Bygg- och miljökontoret menar att det inte var fel att ge bygglov till Busfabriken och Friskis och Svettis.

– Det är viktigt att vi utnyttjar de tomma lokaler som finns. Och att vi är tillmötesgående när företag har idéer om vad de kan användas till. Det finns det ju en politisk vilja till. Och vi för en dialog med stadsbyggnadskontoret i det här ärendet. Jag hoppas att frågan om föroreningarna är löst i god tid, innan det tillfälliga bygglovet för Friskis och Svettis går ut, säger hon i en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Odelius