Dags att betala för gamla miljösynder

Civilförsvaret lämnade svåra föroreningar efter sig när de gamla beredskapslagren av petroleumprodukter övergavs. Slottshagen och Motala ström får nu betala priset.

10 december 2014 10:58

Regeringen har gett SGU (Statens geologiska undersökningar) i uppdrag att göra markundersökningar över hela landet, där civilförsvaret haft sina lager. Undersökningen av den mest utsatta tomten i Norrköping, Slottshagen 1:7, där Lantz fragmentering har verksamhet idag, är just genomförd och redovisad.

Resultatet är oroväckande eftersom lagringen av många olika farliga ämnen i stora mängder pågått under mycket lång tid.

Risken finns att inomhusluften i den kontorsbyggnad som finns på tomten är påverkad av flyktiga och giftiga föroreningsämnen. Markens kraftiga föroreningar har påverkat grundvattnet som kontinuerligt läcker giftiga ämnen till Motala ström i direkt anslutning till tomten. Och risken finns att också tomterna runt om som ännu inte är undersökta också innehåller kraftiga föroreningar.

Dränerades ut i marken

Det var mitt under brinnande krig 1942 som staten beslutade att ha ett oljedepålager i Slottshagen och depån fanns kvar i hela 67 år. Här lagrades bland annat oljeemulsioner, avfallsolja, förbrukade framkallningsoljor, naftalen, bensin, diesel, diesel, eldningsolja och kaustiksoda. Allt lagrades ovan jord i cisterner eller fat. Efter 1969 är det mest lösningsmedel som hanterats på tomten. Då handlar det om aceton, alifatiska och aromatiska lösningsmedel, lacknafta och mindre mängder klorerade lösningsmedel.

Troligen har det under de här åren varit praxis att dränera cisternerna rätt ut i marken. Och under lagringstiden har brott på oljeledningar förkommit och spill har skett som hamnat i marken och i grundvattnet. När ett industrispår byggdes i området upptäckte dessutom att oljeprodukter fanns kvar i underjordiska ledningar som då pluggades igen.

För höga värden

De undersökningar som gjorts har gått ända ner till fyra meters djup. Mest föroreningar finns ner till två meter men även längre ner finns spår av föroreningar som man misstänker kommer underifrån, från det förorenade grundvattnet.

Föroreningshalterna är på vissa ställen så höga att de överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning, det vill säga att värdena är för höga också i ett industriområde, där man inte vistas permanent.

"Riskreduktion nödvändig"

Innan det kan bli tal om att sanera området måste emellertid fler undersökningar göras. Niras i Linköping, som SGU anlitat för undersökningarna, rekommenderar att de intilliggande fastigheterna först undersöks, då man misstänker att också de är förorenade. Att sanera Slottshagen 1:7 skulle kunna vara ogjort arbete eftersom föroreningar från de andra fastigheterna kan spridas tillbaka via grundvattnet.

Men Niras är också tydlig med att en så kallad riskreduktion är nödvändig. För människor som arbetar på området är den största risken – om man inte äter jorden förstås – att andas in förorenat damm när man är utomhus och att man exponeras för flyktiga organiska föroreningsämnen via inomhusluft. Av det skälet menar Niras att mätningar av inomhusluften i kontorsbyggnaden på fastigheten borde göras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Odelius