Boende upprörda över ökat buller

Lindöbornas mångåriga kamp mot nattbullret från Pampus oljehamn fortsätter. Hamnen har nu fått tillstånd att ändra högsta ljudnivå under nätterna från 40 till 45 decibel. Det upprör de berörda villaägarna på andra sidan kanalen.

21 juli 2014 10:32

15 olika Lindöfamiljer har därför överklagat det beslut som länsstyrelsens miljöprövningsdelegation fattade under sommaren. Överklagan går till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Norrköpings hamn och Stuveri AB (NHS) fick sitt nuvarande tillstånd 2005. Men beslutet blev inte riktigt rätt; det har till och med miljöprövningsdelegationen erkänt, trots att det var den som fattade beslutet. Tillståndet omfattar hela NHS verksamhet men just Pampus oljehamn råkade hamna i fel kategori över vilka ljudnivåer som ska gälla.

Eftersom det är en gammal verksamhet som pågått där sedan början på 60-talet utan några större förändringar, ska verksamheten ingå i kategorin hamnens äldre delar, där högre ljudnivåer accepteras. Istället placerades den i kategorin hamnens nyare delar av misstag. När det gäller de nyare delarna menar man att hårdare villkor på bullernivåerna kan ställas eftersom man har möjlighet att bygga bort problem. Generellt kan man säga att de gamla delarna får bullra fem decibel mer över dygnet än de nyare.

Det nya tillståndet innebär fortfarande att Pampus oljehamn inte får bullra mer än de nyare hamndelarna (det vill säga Pampusterminalen och Öhmanskajen) under dagtid, helger och kvällar. Eftersom man redan i dag klarar de nivåerna anser miljöprövningsnämnden det onödigt att ändra i villkoren. Men däremot får man alltså fortsättningsvis bullra mer nattetid eftersom man inte klarar den lägre nattnivån.

Och det är detta som Lindöborna i hamnens närhet har svårt att acceptera eftersom bullernivåerna är så höga att nattsömnen störs. Så här säger man i sin skrivelse:

– En höjning av bullernivån från 40 decibel till 45 innebär en helt oacceptabel ökning av tillåten bullernivå för de boende.

Helst vill man att all nattlig verksamheten i hamnen upphör. En familj är beredd att gå ännu längre eftersom man menar att NHS visat ”brist på ansvar och rådighet i frågan”. De kräver att hamnens tillstånd dras in i väntan på en långsiktig lösning.

Bråket om bullret från Pampus oljehamn har pågått under många år och Lindöborna har använt olika metoder för att försöka få gehör för sina åsikter. Villaägareföreningen som är ombud för det stora flertalet familjer har bland annat försett människor med utrustning för bullermätningar, som de sedan använt nattetid, när bullrande fartyg legat vid kaj för att bevisa att de tillåtna bullernivåerna överskrids. Där har man alltså kunnat konstatera att de 40 decibel, som hittills varit tillåtna har överskridits vid ett stort antal tillfällen, något som hamnen också erkänner. Däremot menar de att villaägarna egna mätningar inte uppfyller de krav som ställs på "standardiserade" bullermätningar.

NHS menar att 45 decibel är den enda rimliga nivån och att man då klarar gränsvärdena utan problem.

NHS har utrett vad Lindöbornas krav skulle få för ekonomiska konsekvenser. Man konstaterar att en ombyggnad av kajen som orsaker störst olägenhet och som ligger i direkt anslutning till villaägarna i Lindö skulle kosta 340 miljoner kronor och bland annat innebära att man får bygga en åtta meter hög bullerskärm. Alternativet är att flytta kajen längre västerut. Det skulle kosta 800 miljoner kronor. Bolaget menar att en sänkning av bullernivån med fem decibel inte motiverar någon av åtgärderna.

Och man får alltså medhåll av miljöprövningsdelegationen.

Också Norrköpings byggnads- och miljöskyddsnämnd har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Där går man på hamnens linje och att bullernivån nattetid kan återställs till den nivå som var meningen från början. Men man konstaterar också:

– NHS bör fortsätta sitt arbete gentemot de fartyg som anlöper oljehamnen att utifrån dämpning av bullerstörande källor på fartygen samt användning av kajplats, minimera bullerstörning för bebyggelsen, bostadsområdet Lindö.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!