Arsenik i Arkösundsmarken

Inte heller idylliska Arkösund klarar sig från farliga markföroreningar. I närheten av affären finns det så mycket arsenik i en del ytlig jord att det närmar sig halter där man kan bli akut förgiftad.

2 januari 2015 15:52

Det visar den översiktliga miljötekniska markundersökning som gjorts av miljökonsulterna Sweco i centrala Arkösund. Undersökningen görs i förebyggande syfte. Om planerna på fler bostäder i Arkösund blir verklighet behöver man vara beredd på var saneringar måste göras, innan planerna preciseras.

De höga halterna har bara uppmätts vid två mätpunkter, men arsenik förekommer i lägre halter också på fler ställen i området som undersökts. Sweco rekommenderar därför att kommunen gör en utökad undersökning och en riskbedömning eftersom arseniken ligger så ytligt.

I området finns också höga halter av metaller, främst kadmium, kobolt och koppar. I en mätpunkt – för övrigt samma mätpunkt där arsenikhalten var så hög – överstiger halten koppar gränsvärdet för farligt avfall.

Området där undersökningen genomförts är koncentrerat kring affären och parkeringsplatsen samt den igenväxta kanal som förbinder vikarna på båda sidor om Lisslindö. Jorden längs kanalen innehåller höga halter av samma metaller men här finns föroreningen ner till två meters djup. Även här rekommenderar Sweco att kompletterande undersökningar måste göras för att försöka avgränsa området där förorening förekommer. Man menar också att det vore bra om man kunde hitta källan till de föroreningar som finns i området. Här har det tidigare funnits ett lokstall, ett godsmagasin, en lastkaj och ett kollager bland annat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!