Arkösunds utbyggnad får vänta många år till

I Arkösund är det fullt med folk. På sommaren. Men orten behöver fler som vill bo där året om. Samhällsservicen kräver ett visst underlag för att fungera.

2 januari 2015 11:17

Arkösund är på många sätt ett sorgebarn för kommunen ur planeringssynpunkt. Orten måste växa för att de bofast ska få en service som är rimlig. Men det går trögt.

Trots tappra försök med olika utbyggnadsplaner har det hänt väldigt lite. Nordanskog har byggts ut men inte alls med så många hus eller med så många fastboende som man hoppats på. Planerna på ett 30-tal nya villor vid Världens ände gick i stå sedan länsstyrelsen gett tummen ner för delar av planerna.

Arkösunds dilemma är att här finns så mycket värdefull natur att ta hänsyn till när man vill exploatera mer mark för bostäder. Strandskyddet är allestädes närvarande liksom att hela Östergötlands skärgård är ett riksintressen för naturvård och friluftsliv.

För att komma tillrätta med detta har länsstyrelsen länge påpekat för kommunen att man borde göra en fördjupad översiktsplan. Då kan man mer i detalj se vilka värden som är mest bevarandevärda och vilka som kan offras för att få ett bättre befolkningsunderlag.

Och kommunen har svarat med att man inte har några personella resurser på stadsplaneringskontoret för att ta sig an ytterligare en fördjupad översiktsplan just nu.

Istället drog man igång ett projekt kallat Vision Arkösund tillsammans med näringslivskontoret. Projektet las emellertid ner och nu satsar man istället på "Översiktsplan för landsbygden"; ett dokument som togs fram redan 2010 och som omfattar en rad orter i kommunen som inte har eller har på gång en egen fördjupad översiktsplan. Redan 2011 var den ute på samråd och många åsikter kom in. Men sedan blev det tyst.

Verksamhetschefen på fysisk planering vid stadsbyggnadskontoret, Peter Malmösjö, berättar att det går långsamt framåt också för Arkösund.

– Vårt kontor har många uppdrag på gång och vi försöker beta av efter hand. Vi räknar med att Översiktsplanen för landsbygden ska kunna vara klar och antas under 2016. Men under tiden gör vi undersökning som gör att vi är förberedda när mer konkreta planer kan dras igång, säger han.

När väl Översiktsplanen är klar kan en detaljplan med mer konkreta utbyggnadsplaner för orten påbörjas.

En av de undersökningar som Peter Malmsjö hänvisar är en översiktlig miljöteknisk markundersökning i centrala Arkösund som just färdigställs och som vi berättar om här intill.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!