Anrika Fiskeby station ska rivas

Gamla Fiskeby stations dagar är räknade. Inom kort lämnar ägaren Trafikverket in en rivningsanmälan och till våren ska det övergivna stationshuset vara jämnat med marken.

18 september 2014 05:27

Norrköpings kommun vill åt marken för att kunna genomföra planerna på Trafikplats Bråvalla. Däremot är inte kommunen intresserad av byggnaderna, där det gamla stationshuset är det dominerande. Då återstår det inget annat alternativ än att riva byggnaden.

– Nej, byggnaderna har vi inget behov av, säger mark- och exploateringsingenjör Therese Nordgren på Stadsbyggnadskontoret. Däremot marken eftersom kommunen redan äger mycket mark i området. Men vi hade gärna sett att någon förening eller liknande hade velat ta över husen. Vi har varit i kontakt med ett par intressenter men tyvärr inte fått något napp. Det medför ganska stora kostnader att göra den nödvändiga upprustningen av stationshuset.

– Föreningar som bygger på ideella krafter klarar knappast det. Vare sig man vill rusta upp det på plats eller frakta bort det.

Trafikverket och Norrköpings kommun har diskuterat övertagandet under flera år vid det här laget. Kommunen har inte fattat något formellt beslut i frågan ännu, men intresset är stort av strategiska skäl. Norrköpings kommun har lagt upp planer för området där en helt ny infart till Norrköping västerifrån ska stå färdig inom tre år. Fiskeby-marken behövs för ändamålet. Trafikplats Bråvalla ska knyta ihop Bråvalla, Norrköpings innerstad och E4 i form av en planskild trafikkarusell.

Under senare år har Trafikverket, av besparingsskäl, gjort sig av med åtskilliga fastigheter utmed svenska järnvägslinjer. Ambitionen är, enligt regeringens uppdrag, att Trafikverket i framtiden enbart ska äga fastigheter som direkt behövs i verksamheten. Dit räknas knappast Fiskeby station.

Stationshuset i Fiskeby anses ha ett kulturhistoriskt värde och i bebyggelseinventeringen "Miljöer och hus i Norrköpings kommun" från 1976 klassas det som "skyddsvärd bebyggelse". Kommunens ursprungliga tanke var också att behålla huset. Nu är kursen omlagd och till våren ska det vara borta.

– Vi kommer att lämna in en rivningsanmälan under september, säger rivningshandläggare Carolina Lindgren på Trafikverket. Meningen är att samtliga byggnader ska tas bort.

Därmed faller också det medborgarförslag, som härom året ville att Fiskeby skulle räddas och tas i bruk igen som hållplats för resande med tåg till Bråvallafestivalen.

Fiskeby är en station med anor. Den 1 september 1873 stannade det första tåget vid stationen. Fiskeby var tänkt som en viktig hållplats på linjen mellan Norrköping och Linköping. Det blev dock aldrig någon riktig fart på persontrafiksverksamheten och inkomsterna den vägen var måttliga.

1965 slutade persontågen att stanna vid Fiskeby.

Godstrafiken, som var mer omfattande, fortsatte i ytterligare cirka 25 år innan inte heller de tågen längre gjorde uppehåll vid Fiskeby.

I samband med Trafikplats Bråvalla föreslår också stadsplaneringsnämnden att kommunfullmäktige godkänner kommunens köp av en del av fastigheten Fiskeby 1:2. Säljare är Fiskeby Board AB och köpeskillingen ligger på åtta miljoner kronor. Även detta område, 50,6 hektar stort, ska ingå i den nya trafikplatsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!