Rekord i naturvård i länet

Det finns mycket natur att bevara i Östergötland, och nu har länsstyrelsen Östergötland fått rekordmycket pengar till detta. 65 miljoner kronor satsar Naturvårdsverket på naturvård i länet. Det kan bli 15 nya naturreservat i år.

7 februari 2018 17:16

Men pengarna går dessutom till en rad aktiviteter för att förvalta redan skyddade områden, och för att gynna hotade arter.

– Miljödelen i länsstyrelsens budget är den största någonsin, säger naturvårdsdirektör Mikael Norén. Men så har vi också ett sällsynt variationsrikt och spännande län.

Han nämner Vättern och Omberg, den norra och den södra skogsbygden, skärgården, slätten och eklandskapet. Alla unika och olika, med skyddsvärda områden. Var de nya naturreservaten planeras kan naturvårdsdirektören dock inte avslöja.

– Vi räknar med att ungefär 15 nya naturreservat kan bildas under året, säger han, men dialog med markägarna pågår och ingenting är riktigt beslutat och klart. Det rör sig framför allt om värdefulla skogar och marina områden, och de finns i hela länet.

Länet tilldelas 35 miljoner kronor för att bilda de nya naturreservaten, en höjd länsram med tio miljoner kronor. Dessutom beviljar Naturvårdsverket länsstyrelsen Östergötland 30 miljoner kronor för åtgärder i värdefull natur.

– Vi har till exempel reservat som består av skyddsvärd gammelskog, där någon del ingår som INTE är så värdefull. Den kan vi utveckla, exempelvis genom att ersätta gran med lövträd. Vi har byggnader som ska underhållas, vi får pengar till naturum Tåkern, vi fortsätter med åtgärder för strandängarna i naturreservaten.

En av årets stora satsningar är att skapa fler "gröna jobb" – jobb som ger människor sammanhang, kunskap och självförtroende, samtidigt som de utför naturvårdsåtgärder. På sikt räknar länsstyrelsen med att närmare 40 personer ska ha gröna jobb i länet.

Östergötland har mer än 250 statliga naturreservat, plus ett antal kommunala som Tinnerö. I hela landet finns över 4700 naturreservat och 29 nationalparker. Anslaget för skydd av värdefull natur är 2018 på 1 418 miljoner kronor och anslaget för åtgärder för värdefull natur är 2018 på 1 194,5 miljoner kronor

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Hasselqvist