Mycket höga värden av arsenik på fotbollsplan

Lotorps IF:s C-plan har stängts av tills vidare eftersom det hittats mycket höga halter av arsenik i området.

16 juni 2014 09:16

– Från kommunens sida ser vi allvarligt på det här och agerar på studs. Området kommer att spärras av så snabbt det bara går och företaget WSP som gjort den miljötekniska undersökningen kommer att göra en fördjupad undersökning av området, säger Fredrik Björkman, fastighetsstrateg på kommunen.

Att de höga halterna av arsenik överhuvudtaget hittats beror på att marken vid Tallgläntan i Lotorp undersökts med anledning av planer på ny bebyggelse i anslutning till området.

– Där tomterna ska vara och husen byggas har inga höga halter av arsenik uppmätts, förklarar Björkman.

De uppmätta halterna av metaller i jordprov på fotbollsplanen visar på en utbredd förorening av främst arsenik, med mycket höga halter i såväl ytliga som något djupare lager.

WSP har tagit prover på 15 punkter på fotbollsplanen. I 14 av dessa har det konstaterats förhöjda metallvärden av främst arsenik. Det finns en skala där tio milligram per kilo är ett riktvärde för känslig mark och 25 milligram per kilo för mindre känslig mark. Arsenik förekommer i halter över akuttoxicitet (100 mg/kg) på sju provpunkter med halter på 310 mg/ kg, 470 mg/kg, 770 mg/kg och 940 mg/kg för att nämna de högsta.

På området har det tidigare funnits en impregneringsanläggning där man impregnerat slipers och telefonstolpar med CCA-medel, bestående av koppar, krom och arsenik. På grund av den verksamheten förorenades marken i anslutning till impregneringsanläggningen.

– Området är sanerat för 25 år sedan. Uppenbarligen finns det brister i den saneringen. Vi kommer att forska vidare för att se om det går att hålla den saneringsfirman ansvarig, säger Fredrik Björkman.

Under den korta tiden NT besöker fotbollsplanen så går två personer över gräsytan med sina hundar. Det finns inget som varnar för att det skulle vara farligt att vara på fotbollsplanen.

– Utan att vilja skrämma någon så är det bra om folk kan undvika att röra sig på fotbollsplanen. Självklart ska man inte gräva och äta jorden, berättar Björkman.

När kommer staketet upp?

– Tyvärr inte innan midsommar. Vi har helt enkelt inte fått tag i några staket i tid.

I den omfattande undersökningen står det: "Det går inte att utesluta att små barn som vistas på området, genom intag av förorenad jord teoretiskt skulle kunna exponeras för oacceptabla halter och potentiellt hälsofarliga mängder arsenik". "Då området är gräsbevuxet ses risken i dagsläget som begränsad, skulle jorden under gräset blottläggas ökar exponeringsrisken".

Det som föreslås på längre sikt är att den förorenade jorden tas bort.

Åsa Rydin är ordförande i Lotorps IF:

– Att förlora en fotbollsplan betyder jättebekymmer för oss eftersom vi är en förening som växer och idag har 150 ungdomar och barn som spelar och tränar fotboll. Helgen 27–29 juni är vi med och arrangerar Finspångscupen och hade tänkt spela på bland annat C-planen. Jag hoppas kommunen hjälper oss med andra planer.

Samtidigt är hon glad över att mätningarna har gjorts och att planen stängs av och ska saneras så att ingen blir sjuk.

– Självklart är det så. Hälsan måste gå först. Nu hoppas vi på ett aktivt och bra samarbete mellan klubben och kommunen och att det blir en snabb lösning på problemet, säger Rydin.

Något som inte verkar så troligt.

– Nej, den fördjupade undersökningen är säkert inte klar innan sommaren är slut, säger Fredrik Björkman.

Kommer ni att undersöka även de två andra planerna?

– Det verkar rimligt.

Tisdagen den 24 juni kallar Finspångs kommun till ett informationsmöte i Lotorps IF:s klubbhus där representanter från WSP och kommunen kommer att finnas på plats.

Arsenik är ett mycket giftigt halvmetalliskt grundämne. Ämnet används idag främst i insektsgifter och andra bekämpningsmedel. Arsenik användes också flitigt inom tryckimpregnering av trä, men har fasats ut till förmån för mindre miljöfarliga alternativ.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Grip