Ju starkare cannabis, desto mer ökar risken att drabbas av psykisk sjukdom, speciellt vid dagligt bruk. Enligt studien, som letts av Londonforskare, är risken hela fem gånger högre för den som använder starkare cannabis med en minst tioprocentig halt av den psykoaktiva ingrediensen THC.

Studien utfördes på elva platser i Europa och en i Brasilien.

I Amsterdam och London, där marijuana med hög THC-halt snarare är regel än undantag, så kopplades 50 respektive 30 procent av alla nya fall av psykossjukdom i befolkningen till drogen.

Om cannabis med hög THC-halt inte skulle finnas tillgänglig så skulle mer än var tionde nytt fall av psykos i Europa kunna undvikas, resonerar forskarna. För Amsterdams del så skulle antalet personer som varje år insjuknar i psykos för första gången kunna halveras.

Studien är den första som visar på ett vetenskapligt belagt samband mellan cannabisbruk och psykisk sjukdom.