Klimatförändringen - inte vindkraften är problemet

I NT ställer min gamla bekant Per-Olov Strandberg samt Catharina Roos ett antal frågor som jag gärna svarar på.

Sverige 2 juli 2021 19:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik

"Det finns många skäl till att säga nej" NT 15/6

Min utgångspunkt är att världen står inför en genomgripande och brådskande omställning. Jag hoppas att vi är eniga om att elektrifiering och utbyggnad av förnybar elproduktion är viktiga nycklar. Vindkraft byggs för att motverka klimatförändringen. Det är klimatförändringen, inte vindkraften, som hotar den biologiska mångfalden. I en ny rapport konstaterar Svenska Naturskyddsföreningen att vindkraften kan fyrdubblas i Sverige utan att det sker på bekostnad av biologisk mångfald och artrikedom.

 

Jag är klar över att ingen elproduktion är fri från miljöpåverkan men vindkraften har, i jämförelse med många andra kraftslag, mycket liten negativ påverkan. Det är viktigt att påpeka att vindkraft inte är någon ny företeelse. Kunskapen om vindkraftens påverkan har utvecklats under lång tid och det tillförs ny kunskap kontinuerligt. För den som vill lära sig mer rekommenderas Vindval  Naturvårdsverkets kunskapsprogram som samlat forskning om vindkraft sedan 2005.

 

 Enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten kan utbyggnad av vindkraft ersätta fossila bränslen och kärnkraft och därmed bidra positivt till ett stort antal miljökvalitetsmål.

Av samma anledning kan vindkraften minska risken för negativ påverkan på möjligheten att nå andra miljömål.

 

Jag menar att Sverige har goda förutsättningar för att klara omställningen och att vi är på rätt väg, men att vi måste öka takten. 

 

Jag är stolt över att Sverige som första land i världen 2017 antog ett klimatpolitiskt ramverk baserat på Miljömålsberedningens förslag, som alla riksdagspartier utom SD stod bakom. Ramverkets klimatmål innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

 

Det är glädjande att Sveriges höga energi- och klimatpolitiska ambitioner har resulterat i ett stort antal förslag/regelförändringar, till exempel; 

Klimaträttsutredningens delbetänkande En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden föreslår att klimatperspektivet ska tydliggöras i miljöbalkens portalparagraf.

 

Utredningen En rättssäker vindkraftsprövning lämnar betänkande senast 2021-06-30. Här föreslås att ”kommunala vetot justeras så att lokaliseringsbesked lämnas tidigt och kan överklagas. 

 

Även Artskyddsförordningen och Tidsfristerna för myndigheterna är under utredning.

Avslutningsvis något om ljud från vindkraftverk. I Naturvårdsverkets vägledning för buller sägs att risken för ohälsa orsakat av infraljud från vindkraftverk är mycket låg och att det saknas bevis för negativa hälsoeffekter orsakat av infraljud från vindkraftverk. Enligt Naturvårdsverket är vindkraftsbuller ett relativt litet problem i Sverige - i förhållande till hur många som berörs av annat buller, t.ex vägtrafik. Värt att notera att riktvärdet för vindkraftsbuller är satt på en nivå som ger upphov till en lägre risk för negativa hälsoeffekter än de riktvärden som finns för trafikbuller. 

För min del avslutar jag denna tidningsdebatt, men ställer gärna upp på en träff. Där vi diskuterar hur vi lokalt kan hjälpa till att lösa klimatkrisen.


Ämnen du kan följa
Holmens planer på vindkraftsparker

Insändare: Omöjligt förena intressen kring vindkraften

Debatt: Vindkraften - Kompensera de drabbade på landsbygden

Insändare: Som husägare bävar jag för hösten

Insändare: Lars Stjernkvist svarar Rättvisa vindar

Debatt: När svaren uteblir måste vi tänka själva

Visa fler
Läs mer!

Insändare: Omöjligt förena intressen kring vindkraften

Insändare: Vindkraft i Regna utan tanke på miljön

Insändare: Vindkraftens problem och kärnkraftens

Het debatt om vindkraftverken – SD krävde svar • "Jag tolkar det som att ni är positivt inställda, men säg det då"

Insändare: Mia Sköld blandar rätt med fel

Visa fler