Risk för fågelfaunan stoppar vindkraftverk

Efter många turer har vindkraftparken vid Kvarsebo fått avslag av miljöprövningsdelegation.

29 november 2013 17:16

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation motiverar avslaget med områdets betydelse som fågellokal och riskerna för negativ påverkan på skyddsvärda arter.

Ramströms Vind AB har ansökt om att få bygga tio stycken 150 meter höga vindkraftverk på Östkinds Häradsallmänning nordväst om Kvarsebo. Området ligger mellan Bråvikenbranten och Fjällmossen, nära Skvättsjön.

Både Bråvikenbranten och Fjällmossen är riksintresse för naturvård och samtidigt Natura 2000-område. Här finns havsörn, pilgrimsfalk, tjäder och nattskärra.

Ramströms Vind AB anser att det går att ta den hänsyn som behövs.

Många har yttrat sig över planerna i olika omgångar.

Norrköpings kommun ställde sig till slut positiv, men noterade risken för negativa konsekvenser för fågelfaunan och förutsatte att länsstyrelsen skulle ta hänsyn till det. Området är utpekat som extra lämpligt för vindkraftbyggen i kommunens vindkraftplan och som riksintresse för vindkraft av Energimyndigheten.

Länsstyrelsens bedömning var att det borde gå att ta tillräcklig hänsyn till fågellivet vid utbyggnaden av vindkraftparken.

Miljöprövningsdelegationen, som är en självständig enhet inom länsstyrelsen, håller inte med. Delegationen skriver att fågelarter som kräver hänsynstagande finns inom större delen av det aktuella området och tycker inte att några möjligheter till anpassning kommit fram under utredningen.

Delegationens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!