Bostäder planeras på stans giftigaste plats

Kommunen vill påskynda byggandet av en helt ny stadsdel på Gasverkstomten. Men de har fortfarande ingen plan för hur saneringen av Norrköpings giftigaste tomt ska gå till.

18 november 2013 10:25

På länsstyrelsen startade man redan före utbyggnadsplanerna i Östra Saltängen ett tillsynsärende för Gasverkstomten. Den är högst prioriterad av alla föroreningar i Norrköping. En sanering betraktas som mycket angelägen. Det innebär att oavsett utbyggnadsplaner för området måste tomten saneras, eftersom den är så giftig att den utgör en fara för natur och människor. Här finns massor med föroreningar från gasverkets tid. Tungmetaller, cyanid, tjära, bly, zink, bensen, alifater, etylbensen, xylener. Listan kan göras lång.

Mer konkreta planer

Ämnena har också förorenat både grundvatten och Strömmen och fortsätter göra det. För övrigt finns varierande mängder av föroreningar också i andra delar av det som ska bli framtidens Östra Saltängen.

Redan på 1990-talet varnade Naturvårdsverket att gasverkstomten skulle bli ett enormt problem den dag kommunen ville använda den till annat. Och nu är det alltså dags.

– När planerna för Östra Saltängen presenterades valde vi att stanna upp och inte fortsätta att driva frågan om sanering i väntan på att kommunens planer skulle bli mer konkreta. Men det är klart att vi inte kan vänta hur länge som helst. Tomten behöver saneras, säger handläggaren på länsstyrelsen, Elisabeth Omsäter.

Ingen klar bild

På kommunen berättar handläggaren på stadsbyggnadskontoret, Martin Heidesjö, att man ännu så länge inte har någon klar bild hur man ska ta hand om föroreningarna.

– Vi vet inte vad det kommer att kosta och vi vet inte hur vi ska lösa det rent praktiskt. Men vi har naturligtvis funderingar. Man kan ta hand om föroreningarna på flera olika sätt. En del måste naturligtvis tas bort men en del borde kunna kapslas in och annat bara täckas över. Allt beroende vad området ska användas till. Enligt planerna vill vi ju att det här området både ska innehålla bostäder, parkmark och kulturinstitutioner, säger Martin Heidesjö.

På länsstyrelsen ställer Elisabeth Omsäter sig frågande till vad ”kapslas in” betyder.

God kunskap

– Det är ingen vedertagen saneringsmetod och det är inte heller något som kommunen har diskuterat med oss, hur man rent konkret ska kunna gå i land med det.

Elisabeth Omsäter menar att det finns en god kunskap om vilka ämnen som finns i föroreningen och nu måste man snabbt ta nästa steg. Att göra en riskbedömning och utreda olika alternativ. Något som måste göras innan man kan gå vidare med utbyggnadsplanerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!