Föroreningar bakom cancer?

Det finns fortfarande förhöjda halter av metaller och organiska miljögifter i Gusumsområdet.

3 december 2012 12:18

Men ansvariga, för den senaste undersökningen, kan varken slå fast, eller utesluta, att föroreningarna ligger bakom uppkomsten av cancer.

- Anledningen är att provtagningarna genomfördes lång tid efter att personerna hade fått sin cancerdiagnos, men också att orsakerna till cancersjukdomar oftast är många och till stor del okända. Dessutom är vårt material inte så omfattande, vilket ökar osäkerheten i analysen. Samtidigt föreligger stor osäkerhet angående uppgifterna kring konsumtion av lokala livsmedel. Därför kan vi inte säga att lokala livsmedel från Gusum har bidragit till canceruppkomst, säger biolog Ingela Helmfrid vid arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Under flera år har arbets- och miljömedicin, landstinget i Östergötland samt Hälsouniversitetet fokuserat på de negativa miljöeffekterna i Gusum, som alstrades under bruksverksamheten, vilket ledde till förhöjda halter av zink, koppar, bly och kadmium i jord, grönsaker, rotfrukter, bär och svamp.

På torsdag redogör, bland andra, Ingela Helmfrid för undersökningen vid ett informationsmöte i Gusum.

Läs mer i dagens NT!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!