Mycket skepsis kring saneringen av Valdemarsviken

Chefen för tekniska förvaltningen inom Valdemarsviks kommun, Tomas Örnberg, kopplade inledningsvis något av ett pedagogiskt grepp om de kritiska rösterna till Projekt Valdemarsviken, när kommunen hade kallat till informationsmöte i onsdags kväll.

17 september 2010 15:12
Han slog nämligen fast att samtliga stabiliseringsåtgärder, i den en allra innersta delen av Valdemarsviken, inte kan genomföras om inte projektet blir av, med mindre än att kommunen själv skulle få stå för kostnader på uppskattningsvis 75-100 miljoner kronor.

 

- I och med saneringen så får vi det här gjort, till priset av den egna kommunala insatsen för hela projektet, endast 15 miljoner kronor. Dessutom får vi en ren vik.

 

Drygt hundra personer hade kommit för att låta sig informeras om projektet, som fick klartecken av miljödomstolen i februari. Men trots expertutlåtande, undersökningar, beräkningar och mätningar så finns det, hos delar av allmänheten, tveksamheter, oro och skepsis kring krom- och kvicksilversaneringen av viken.

 

Hans A Andersson, är en av flera ortsbor som har kritiserat saneringsmetoden, det vill säga att suga upp massorna och lägga dem på deponi vid Grännäs. Han förfäktar en annan metod, nämligen täckning av botten med geotextil som fylls med lättbetong, vilket enligt honom också skulle ge lägre kostnader .

 

- Vi kommer inte att kunna använda den inre hamnen vid en sån åtgärd. Vi kommer att få restriktioner, svarade Tomas Örnberg

 

Hans Gawa Andersson undrade om det fanns någon risk att det trevärda kromet går över till det sexvärt.

 

- Man kan aldrig vara hundraprocentigt säker. Det har gjorts undersökningar och visst skulle det kunna hända, men vi stoppar syretillförseln till deponin, svarade Elander

 

Åke Sjöberg menade att man har överreagerat och överdramatiserats kromets verkningar.

 

- Jag känner en man som arbetade på garveriet och som blaskade med kromhudar. Han blev gammal och mådde bra, sa Sjöberg.

 

- Trevärt krom är inte hälsofarligt, men ställer till en del problem med miljön. Pengarna till projektet, kommer från naturvårdsverket som har jämfört med andra i landet och funnit att det här är en bra satsning.

 

Jonas Andersson ville ha svar på frågan om det ekonomiska ansvaret utifall något skulle gå snett.

 

- Om inte entreprenören har gjort fel så är det kommunen som är ansvarig mot tredje part.

 

Erland Olauson undrade om man kunde anlägga fotbollsplaner på deponin.

 

- Går bra. Vad man inte får göra är att anlägga konstruktioner som kräver större djup än en och en halv meter.

 

Sven Svensson funderade på separering av kromet.

 

- Det är ett väldigt intressant alternativ. Men kromet är bundet och komplext i sedimentet. I Sverige har vi inget reningsverk som utvinner krom.

 

Fortsättning följer. Nästa steg i projektet är upphandling av entreprenaden.

 

Sex- och trevärt krom
Sexvärt krom är irriterande och etsande på hud och slemhinnor. Vid yrkesmässig exponering för sexvärda kromföreningar har man noterat irritationssymptom av olika slag från de övre luftvägarna samt också obstruktiva lungbesvär. Det är också allergent och carcinogent. Exponerade arbetare har en ökad risk att drabbas av lungcancer.

 

Trevärt krom kan orsaka en godartad pneumokonios(dammlunga), samt också bronkit och emfysem.

 

Källa: Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!