Allvarliga miljögifter på marin militärbas

Föroreningar på en marin militäranläggning i Fredriksnäs, Gryt, bedöms innebära stor risk för människa och miljö. Förorenad markutfyllnad på området tros bland annat innehålla kreosot och stenkolsrester.

31 mars 2009 00:18
Naturvårdsverkets riskbedömning "stor risk" innebär bland annat att området bedöms innehålla uppemot 100 000 kubik förorenade jordmassor. Markområdet i Fredriksnäs uppges i huvudsak innehålla rester av stenkol som användes för att elda med, timmerstockar impregnerade med kreosot och sönderdelat kamouflagenät.

 

Just kreosot består av aromatiskt kolväte, ett ämne som även kan härledas till miljögifter som PCB och DDT.

 

- Det här handlar om miljösynder som Försvaret har åstadkommit själva. Uppgifterna om vad man får och inte får göra i naturen har varierat genom åren. Det vi vet nu visste vi inte på 50-talet till exempel, säger Folke Borg, jurist och chef för Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

 

Delas in i fyra klasser
Försvarets inventering av förorenade områden har genomförts med samma metod som Naturvårdsverket använder för civil mark. Föroreningarnas risker med tanke på människors hälsa och miljön indelas i fyra klasser - mycket stor risk, stor risk, måttlig risk och liten risk.

 

- Anledningen till att riskbedömningarna görs är att man vill ha kunskap om vilka miljöföroreningar som finns. Men huvuddelen av föroreningarna kommer man nog tyvärr inte att göra något åt, säger Folke Borg på Försvarsmakten.

 

Oklart om sanering
I Östergötland har totalt sex förorenade militärområden bedömts innebära stor risk för människa och miljö.

 

På flera platser i landet har tvister uppstått när det har blivit dags att fördela notan för saneringar på militära områden. Det är ännu oklart om och i så fall ur vems plånbok medel kan tas för att sanera den marina anläggningen i Fredriksnäs.

 

- De resurser Försvarsmakten har för att sanera är liksom i övriga samhället begränsade. Men självklart följer vi samma lagstiftning som andra myndigheter. De områden som bedöms akuta och nödvändiga kommer att åtgärdas, säger Folke Borg.

 

Fakta Försvarets inventering
I landet har 2194 områden med koppling till militär verksamhet identifierats som förorenade.

 

I Östergötland finns ett 80-tal av dessa platser.

 

Sex av dem har angetts utgöra "stor risk" för miljön och människors hälsa.

 

Platserna är Fredriksnäs i Valdemarsviks kommun, Kvarn i Motala kommun, Malmen/Malmslätt och Tinnerö i Linköpings kommun.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!