Rivning av "bruket" tidigast i slutet av 2009

Om allt går vägen kan de gamla brukslokalerna i centrala Gusum börja rivas tidigast i slutet av 2009. När det gäller marksaneringen är starten planerad till slutet av 2010.

14 mars 2008 16:56

 

Det här framkom när Valdemarsviks kommun och länsstyrelsen, under torsdagskvällen, bjöd in till informationsträff om Miljöprojekt Gusum. Ett projekt som kommer att pågå fram till och med 2015.

 

Men det är inte enbart den iögonfallande bruksmiljön, som ska saneras. Det handlar också om Gusumsån och Gusums samhälle, där det finns höga halter av bland annat koppar, zink, bly och kadmium, men framför allt pcb, som spreds i naturen efter ett omfattande utsläpp 1972.

 

Då uppmättes 500 gånger högre halter i Gusumsåns fisk, jämfört med normalvärdet, vilket ledde till fiskeförbud. Dessutom har det under lång tid varnats för att äta föda odlad i Gusumstrakten.

 

- Fiskeförbudet är strängt taget fortfarande aktuellt. Det har inte upphävts. Men mängden pcb har minskat. Vid mätningar av fisken 2006 var halten 7-13 gånger högre, informerade biologen Ingela Helmfrid från yrkesmedicin vid US i Linköping.

 

När det gäller Gusumsån och sjöarna Byngaren, Strolången samt vattendraget Byngsboån så ger de senaste provtagningarna vid handen att bottensedimenten har klart förhöjda halter av koppar och zink, men även krom och kvicksilver.

 

- Däremot innehåller ytvattnet, rent generellt, låga halter av metaller, sa Markus Gustafsson från länsstyrelsen.

 

Men även marken är förorenad i Gusum. Annette Källman, projektledare för miljöprojekt i Gusum, berättade att det handlar om rejäla mängder, bland annat 350 ton koppar, 300 ton zink, men också ett halvt ton kadmium.

 

- Vi har också tagit prover på betongen där föroreningarna ligger högt. Dock visar proverna på tegel lägre halter. Vi har också konstaterat att det finns asbest i byggnaderna, sa Annette Källman.

 

Trots de hittills omfattande kartläggningarna och undersökningarna så kan man ännu inte skrida till verket med saneringen. Det återstår flera kompletterande undersökningar och när det gäller huvudstudien för brukslokalerna så förväntas den bli klar i höst.

 

- Vi skjuter på saneringen, av Gusumsån och samhället, till förmån för bruket, sa planchefen Hans Noack, i ett Folkets hus där åhörarna självklart hade en hel del frågor om fisken, bevattning, arbetstillfällen med mera.

 

Några varningar sändes experterna dock inte ut, mer än att man fortsättningsvis ska avhålla sig från fisket och inte dra omkring bottensediment under den stundande årensningen.

 

Nu går projektet in i den så kallade Huvudstudie etapp 2, med kommunen som huvudman. Med 5,5 beviljade miljoner ska undersökningarna fortsätta med start i april.

 

När samtliga undersökningar är klara lämnas en bidragsansökan in till naturvårdsverket, som ska ta ställning till miljö- och hälsorisker innan beslut om saneringspengar klubbas.

 

Och just hälsorisker har Gun Wingren, docent i epidemiologi vid Linköpings universitet, undersökt. Undersökningen presenterades i november förra året och gav vid handen det finns en överrisk för viss cancer hos människor som har exponerats av miljön i Gusum.

 

- Vi vill nu fördjupa oss och utreda förekomsten av metaller, pcb och dioxiner i blodet hos 150 personer. Genom den här blodundersökningen skulle vi kunna utröna miljöns påverkan när det gäller förekomsten av ämnena i blodet. Men det är ett kostsamt projekt. Att analysera dioxiner i blod kostar 7000-8000 kronor per person. Än har vi inte fått några pengar, sa Gun Wingren.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bo Cederqvist