Gasverkstomten: Inget akut hot

Bensen, kolväten, cyanid, bly och andra gifter finns i gasverkstomten. Det gör den mycket farlig för både hälsa och miljö. Nu undersöks hur mycket gifter som finns och om de sprids till Strömmen.

27 december 2007 19:01
I 137 år och fram till 1988 tillverkades gas vid Norrköpings gasverk, ett av landets största. Gas utvanns fram till mitten av 1960-talet ur stenkol. Sedan kom spaltgas från lättbensin. Den nya metoden ansågs riktigt "ren".

 

Gasverkstomten ligger högt på listan på förorenade områden i Östergötland, men bedöms inte som ett akut hot.

 

Tagits i bruk
Norrköpings kommun äger tomten, som då och då aktualiserats för ny verksamhet. En del av tomten, troligtvis mindre förorenad, har också tagits i bruk.

 

-Om och när området kommer att utnyttjas beror mycket på hamnens utveckling. Idag finns inga konkreta planer för tomten, säger Mikael Åberg på kommunens mark- och exploateringsenhet.

 

Liten risk
Däremot pågår en fördjupad undersökning som ska visa vad som verkligen döljs i marken där. En inledande undersökning har pekat på bensen, kolväten, cyanid med mera. Flera ämnen är mer eller mindre cancerframkallande.

 

Föroreningarna har påträffats både i täckmassor och i jorden under. De kan också ha spridits till Strömmen. Visar kommande undersökning att så är fallet, måste kommunen se till att sanera ganska omgående. Idag vistas mycket få i området. Risken att någon ska drabbas bedöms därför som liten.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Birgitta Granehed