Supra: "Föroreningarna måste upp"

-Det är vår självklara skyldighet inför våra barn att rensa upp efter gamla verksamheter som smutsat ned jorden. Det är självklart för Yara att sanera bort mark som förorenats svårt av bly, zink och arsenik.

27 december 2007 19:00
Det säger Bo-Göran Petersson, terminalchef för Yara AB, till för två och ett halvt år sedan Norsk Hydro, tidigare Supra.

 

Yara AB i Norrköping paketerar och lagrar årligen 250000 ton mineralgödsel, som tillverkas på annat håll. Verksamheten på området startade på 1940-talet av AB Förenade superfosfatbriken, senare Supra.

 

Svavelsyra
Vid produktionen användes svavelsyra, som framställs från svavelkis. Förutom svavelsyra fick man en biprodukt som innehöll järn, kisaska, som exporterades. Mindre mängder restprodukter lades som avfall på en oanvänd del av tomten, sedan det släkts med hjälp av kalk.

 

Det trodde man var lösningen då. Men marken har blivit förorenad av svavelsyra, bly och arsenik.

 

Ingen idé skälla
-Det hjälper inte att skälla på på hur de löste avfallsproblemen förr. Men för-oreningarna måste upp. Vi har hittills satsat nästan fem miljoner kronor på att gräva upp jord till över en halv meters djup, berättar Bo-Göran Petersson.

 

Den förorenade jorden har tagits om hand av destruktionsföretaget RGS 90.

 

Saneringen är dock inte avslutad. Fler prover ska visa om föroreningarna har spridit sig.

 

I slutet av oktober rasade cirka 1000 kvadratmeter av marken ned i Strömmen. Vad raset beror på är oklart, trots att undersökningar gjorts. Kanske har marken närmast stranden belastats för hårt. Kanske beror det på för stor nederbörd.

 

Jobbar vidare
Inte heller vet man vad som ska göra åt rasområdet. Som en första åtgärd har man lagt ut som en spont för att hindra jord från att föras ut i Strömmen, medan en konsult jobbar vidare på att hitta motåtgärder som inte ger nya problem.

 

-Hittills har vi inte sett att några föroreningar från produktionen följt med ut i vattnet. Fast det kan ju finnas föroreningar i rivningsmassor från gamla fabriksbyggnader som ligger där eller metaller från den tiden då det producerades svavelsyra.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Birgitta Granehed