Malmölandet aktuellt för mer etableringar

Bördig jordbruksmark som används som industritomter. På Malmölandet kan framtiden bestå av ytterligare industrietableringar och logistiksatsningar. På mark som tillhör Björnsnäs.

21 november 2009 00:00
- Är det framtiden att en av den bästa åkermarken i landet ska asfalteras för att man ska bygga stora lagerlador? Den frågan ställer Lars-Magnus Trozelli på Björnsnäs till de styrande i kommunen.

 

Nya områden
I december 2008 fick ledamöterna i stadsplaneringsnämnden en presentation på förslag över nya områden för etablering. Det handlar bland annat om områden, både på Kvillingeslätten och norr om Krusenhov. Vid det senare är Björnsnäs den stora markägaren, med cirka 1 000 hektar åker.

 

Björnsnäs är närmsta granne, både med Krusenhov och den blivande godsbangården. Lars-Magnus Trozelli har haft ett möte med kommunalrådet Eva Andersson (S) och stadsbyggnadsdirektör Hans Revenhorn och där lade han fram sitt förslag för den framtida utvecklingen av Malmölandet.

 

Sätta en gräns
- I Holmens nya sågverk finns det ändå en industriell synergieffekt ihop med papperstillverkningen. Men nu har kommunen köpt Krusenhov och det räcker, anser jag.

 

- Mitt förslag är att den nya godsbangården och den utbyggda vägen blir gränsen för etableringar. Då har man 320 hektar att bygga på.

 

Många städer i mellersta Sverige satsar i dag på utbyggnad av logistikcentrum, exempelvis Oxelösund, Nynäshamn och Oskarshamn.

 

- Det har gått mode i satsningar på logistik. Som sysselsätter väldigt få i förhållande till hur mycket mark som används, säger Lars-Magnus Trozelli.

 

- Vilket i sig är ett otroligt oekonomiskt tänkande.

 

Visa politiskt mod
När det gäller Malmölandet spelar utbyggnaden av hamnen och placeringen av den nya godsbangården en betydande roll. Kommunen har här målat in sig i ett hörn, vilket kan få resultatet att det inte bara är Krusenhov som drabbas. Även andra delar av Malmölandet lockar.

 

Lars-Magnus Trozelli anser att det helt går stick i stäv mot politikernas tal om miljömål och närproducerat.

 

- Den politiker som har modet att prioritera jordbruks- och kulturlandskapet i stället för att asfaltera densamma, kommer i framtiden att hyllas mer än de som exploaterade åkermarken.

 

Fakta Översiktsplanen
I den gemensamma översiktsplanen för Norrköping-Linköping står följande; "Händelö och Malmölandet utnyttjas för lokalisering av internationellt och nationellt betydelsefulla terminal- och industrirelaterade verksamheter med behov av närhet till hamn, godsbangård och europaväg".

 

En karta i samma översiktsplan visar också att en stor del av Malmölandet fram till år 2030 kan komma att tas i anspråk för industri/logistik med behov av närhet till hamn eller flygplats.

 

"Ta fram en strategi för att underlätta hamnens utveckling på Händelö och Malmölandet samt evakuering av övriga verksamheter i syfte att understödja stadsutveckling med bostäder och arbetsplatser i inre hamnen", låter det i de kommunala visionerna.

 

Men samma plan säger samtidigt att; "naturmiljöerna på land och vatten i de båda kommunerna är en viktig naturresurs som har stor betydelse för den biologiska mångfalden och är rik på upplevelsevärden".
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!