Omsorgens Norrköping

Om Norrköpingsborna hade jobb och liv som invånarna i en medelsvensk kommun, skulle kostnaderna för det som kallas individ- och familjeomsorg vara 300 miljoner kronor lägre per år än den är.

22 september 2012 13:48

Dessutom skulle kommunens skatteintäkter öka eftersom fler skulle ha jobb. Det innebär väldigt mycket mer pengar som skulle kunna gå till exempelvis lärare i skolan, personal inom äldreomsorgen eller asfalt på gatorna.

Arbetet med nästa års budget närmar sig slutet.
I oktober ska fullmäktige ta ställning till hur pengarna ska fördelas mellan de olika nämnderna. Allt kan inte kommunen bestämma över helt själv.

Socialtjänstlagen säger att kommuner ska erbjuda invånare stöd i olika situationer. En del av stödet kan förstås utformas på olika sätt och därmed kosta olika mycket, men från ett år till nästa kan det vara svårt att påverka kostnaderna särskilt mycket.

Höga kostnader
Försörjningsstöd, stöd till barn och unga, vuxenvård med missbrukarvård är stora delarna i det som kallas individ- och familjeomsorg.

Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting räknar ut hur mycket den här verksamheten kostar per kommuninvånare i alla kommuner.

Större risk
Norrköping ligger högt om man jämför med medel, men också om man jämför med kommuner som liknar Norrköping på det här området.

Det finns bara några kommuner, till exempel Eskilstuna och Södertälje som ligger högre.

Det finns en rad kända samband:

Elever som skolkar från skolan löper större risk att hamna i missbruk och kriminalitet än andra.

Den som inte har gått ut gymnasieskolan löper betydligt större risk att fastna i arbetslöshet än den som har gjort det.

Barn som är familjehemsplacerade har generellt sett svårare att klara skolan än de borde ha utifrån sina förutsättningar.

Bryta mönster
Norrköpings modell för att få råd att starta insatser och ta fram arbetsmetoder som kan bryta de här mönstren, och därmed minska kostnaderna på sikt, kallas sociala investeringsfonden. Ifrån den kan kommunala verksamheter få pengar till projekt, som den ansvariga nämnden inte har råd med. Det är pengar, som sedan ska betalas tillbaka till fonden inom en viss tid.

Fyra projekt har hittills fått pengar. Det är Skolfam2 för familjehemsplacerade barn, ett projekt för att få alla barn till skolan, ett resurscentrum för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsstörningar och ett projekt med servicetrainee för att hjälpa arbetslösa till jobb.

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen styr det som kallas individ- och familjeomsorgen.

Lagen säger att barn och ungdomar ska få hjälp att växa upp i trygghet och få ett bra liv. Det innebär att den unga personen själv, föräldrarna och hela familjen ska få stöd om det behövs.

Vuxna med missbruksproblem, psykiska eller sociala problem har också rätt till stöd.

Försörjningsstöd, eller socialbidrag som det ofta kallas, ger människor rätt till ett minsta belopp varje månad för att klara det som definieras som en rimlig levnadsstandard. Till exempel har en ensamstående person rätt till hyra och 3 800 kronor i månaden att leva på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall