Värdefull mark offras

Internerna på Kolmårdsanstalten kan snart bo mitt i ett större bostadsområde i stället för som i dag rätt isolerade i skogen utanför Krokek.

7 september 2011 00:00

Norrköpingsföretaget Mattsson vill bygga 300 bostäder i tallskogarna kring det gamla sanatorieområdet. Både en- och flerfamiljshus planeras.

Men det finns invändningar mot att bebygga markerna, som har höga naturvärden. I vissa delar är de klassade som riksintressen, främst i form av hällmarkstallskogar där många tallar är över 150 år gamla. Dessutom vill företaget att en del av husen ska byggas på strandskyddat område utmed Torsjön. Målsättningen är även att så många bostäder som möjligt ska ha utsikt mot vatten, främst åt Bråvikenhållet.

Naturskyddsföreningen (SNF) hävdar att områdets vildmarksprägel med höga naturvärden kommer att försvinna och motsätter sig att man bygger på mark som klassas som riksintresse.

Miljödomstolen
Länsstyrelsen är kritisk på en rad punkter och kräver en mer genomtänkt plan där den värdefullaste naturen kan bevaras. De påpekar också att vissa våtmarksområden kommer att påverkas vilket kan kräva tillstånd av miljödomstolen. Markavvattning är nämligen förbjudet.

Tekniska nämnden
i kommunen vill att vissa delar inte bebyggs alls och att planerna påtagligt kommer att påverkar naturmiljön.

Behovsbedömning
Stadsbyggnadsnämnden har godkänt programmet och går nu vidare med att detaljplanera området. En så kallad behovsbedömning har gjorts av stadsbyggnadskontoret där man konstaterar att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs eftersom en detaljplan inte medför en betydande miljöpåverkan.

Men både länsstyrelsen, tekniska nämnden och SNF kräver att en sådan görs.

- Ibland har naturvärden fått träda tillbaka då andra viktiga funktioner setts som betydelsefulla för området, säger man i programmet. Området ligger nämligen bara en kilometer från Krokeks centrum som är en av de prioriterade utvecklingsorterna i översiktsplanen.

<p>Fakta De olika planeringsstadierna</p>

Fas 1: Program efter samråd med där alla intressenter får säga sitt går ärendet till nämnden som kan avsluta eller besluta om att fortsätta planeringen.

Fas 2: Detaljplan med karta över området. Ett nytt samråd och ett nytt beslut av nämnden.

Fas 3: Utställning som numera har bytt namn till granskning. Här får inga stora ändringar göras utom på detaljnivå. Nämnden fattar slutgiltigt beslut.

Fas 4: Beslutet anslås och överklagningstiden tar vid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Odelius