Många blir oroade i onödan

ESO:s (expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) forskarnas slutsatser är att det inte existerar några data som i dagsläget skulle tala för att privat äldreomsorg vare sig är bättre eller sämre än den offentliga.

2 april 2014 10:07

Det är viktigt att debatten om svensk äldreomsorg förs med en faktaba­-serad grund och inte ett massa löst tyckande. Det finns en partipolitiskt obunden expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som inrättades redan 1981.

ESO:s forskarnas slutsatser är att det inte existerar några data som i dagsläget skulle tala för att privat äldreomsorg vare sig är bättre eller sämre än den offentliga. Av uppmätta kvalitetsmått är de privata bättre i elva och de offentliga i tre. Och Socialstyrelsens undersökning 2012 visade inga tydliga skillnader mellan de privata och de kommunala boendena, oavsett vinstintresse eller inte hos huvudmannen. Årets Jobbhälsobarometern bekräftar att medarbetarna i privat vård och omsorg är mer nöjda med jobbet än de offentliganställda kollegerna. Det gäller framför allt på områden där välfärdsföretagens kritiker ofta hävdar motsatsen.

 

Jag skulle kunna fortsätta för det finns ingen relevant forskning som pekar mot de långtgående slutsatser Jonas Andersson (V) drar. När det gäller Gerias drift av Vammarhöjden så har Valdemarsviks kommun i sin egen utredning angående entreprenaden kommit fram till att ”sammanfattningsvis bedöms det att utifrån kvalitetsgranskningens resultat bedrivs en god hälso- och sjukvård inom GeriaCare AB” samt ”det bedöms inte finnas några kvalitetsmässiga skillnader mellan entreprenaden och drift i egen regi” (dnr KS.VO 2013.81.741).

 

Resultat från undersökningar som gjorts på Geria under året visar bland annat på hög nöjdhet hos de boende (96 procent). Den årliga medarbetarenkät visar på att 82,5 procent av medarbetarna instämmer/instämmer helt att de trivs väldigt bra på sin arbetsplats. Vammarhöjden och GeriaCare har nyligen genomgått extern certifieringsbedömning enligt ISO 9001 och 14001 det vill säga avseende kvalitet och miljö som bevisar att deras kvalitetsarbete håller hög internationell standard.

 

Sedan 2012 är det krav på att värdegrundsarbete ska bedrivas inom äldreomsorgen. Geria startade tidigt upp arbetet med värdegrund genom diskussioner och rollspel om bemötande en dag per vecka.

All personal har jobbat aktivt med detta och 2013 utsågs en arbetsterapeut till värdegrundsledare och hon drev arbetet vidare i nästa fas. Detta arbete upplevs ha ändrat ”det som sitter i väggarna” påtagligt och personalen hörs ofta ha gemensamma diskussioner relaterade till deras ”värdegrundsfall”.

 

Jonas Andersson skriver en massa saker som inte är speciellt smickrande för personalen om det hade varit sant. Geria har duktig och kompetent personal som gör ett jättebra jobb varje dag. Vi i Nya Moderaterna har varit på besök på Geria så vi vet. Jag ringde och frågade om Vänsterpartiet hade varit där någon gång och det hade de inte. Jag skulle rekommendera ett studiebesök och det är klart att det hade inte varit en dum idé att göra ett besök innan artikeln skrevs.

 

Jag tycker att vi som diskuterar privata alternativ inom vården borde tänka på hur vi debatterar. Vi borde tänka på att bakom alla dessa diskussioner finns det äldre, anhöriga och personal som berörs. Många gånger sprider det en oro och gör människor ledsna helt i onödan.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!