Giftigt slam sprids i våra marker

När man sprider ut dessa ämnen på åkrarna så får man in dem i ekosystemet och de finns där för alltid. Det skriver Eva Karlsson (MP).

20 juni 2012 00:00

Spridningen av avloppsslam i våra marker har i princip fördubblats sedan 2006. Det är något som oroar mig. Detta eftersom slammet innehåller miljögifter vilket även gäller Revaq-
certifierat slam. Det specifika med Revaq-slammet är att man har satt upp gränsvärden som inte får överskridas för vissa bestämda miljögifter
såsom kadmium med mera.

I slammet finns tusentals av kemisamhällets gifter från konsumentprodukter, läkemedelsrester och kemiskt tekniskt avlopp från företagen. Revaq-certifieringen reducerar visserligen halterna av vissa specificerade miljögifter, men slammet är dock inte helt fritt från de ämnen som kontrolleras enligt Revaq. Utöver de ämnen som kontrolleras i slammet finns hela kemisamhällets miljögifter med i varierande halter. Det vill säga massvis med kemiska ämnen från textilfärger, bromerade flamskyddsmedel,
fluorföreningar, antibakteriella medel, konserveringsmedel, tensider och fenoler från färgtryck, kemikalier från kosmetika, läkemedelsrester med mera.

En ytligare riskfaktor är importen av våra konsumentprodukter som med sin kemiska sammansättning gjort slammet alltmer riskabelt och svårkontrollerbart. Att alla dessa ämnen hamnar i slammet beror ju på att slam är en restprodukt efter att vi renat vårt avloppsvatten från alla oönskade ämnen.

När man sprider ut dessa ämnen på åkrarna så får man in dem i ekosystemet och de finns där för alltid. Det här är inte förenligt med riksdagens mål "Giftfri miljö". Vi får redan nu i oss kadmium i den mat vi äter. Vi måste minska halten kadmium som är sjukdomsframkallande, inte öka mängden genom att tillföra mer till våra marker. I Östergötland är marken naturligt rik på kadmium och här finns alltså en än större anledning till att vara restriktiv med ytterligare tillförsel.

Kommunerna är kontrollmyndighet för avloppsslam, men har inte rätt att förbjuda slamanvändningen. 2010 föreslog Miljödepartementet höjda gränsvärden och just nu ligger frågan hos
Naturvårdsverket som ska redovisa kvalitetskrav på slam senast den 12 augusti 2013. Flera länder i Europa har strängare lagstiftning än Sverige och Schweiz har ett totalförbud mot spridning av slam.

Vi önskar att riksdagen tar sitt ansvar för vår hälsa och framtida miljö genom att införa ett
totalförbud mot slamspridning.

 + Vad är det?
Revaq
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!