H&M - ta krafttag mot giftutsläppen

H&M brukar ta kemikalieproblematiken på allvar, nu är det dags att ta nästa steg. Det skriver Patrik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace.

14 september 2011 00:00

Flera stora internationella klädmärken, däribland H&M, använder hormonstörande ämnen vid klädtillverkningen - ämnen som är förbjudna i EU. Det visar en undersökning från Greenpeace. För att människor i producentländer ska kunna få en säkrare miljö i framtiden måste H&M och de andra klädföretagen förbinda sig att fasa ut farliga kemikalier.

Köper du kläder i dag, är risken stor att du ofrivilligt bidragit till att förgifta floder i bland annat Kina. Greenpeace har låtit undersöka 78 produkter från 15 globala klädmärken och testat dem för giftiga kemikalier. Resultatet är nedslående. Två tredjedelar av produkterna innehöll mätbara mängder av nonylfenoletoxylater. Nonylfenoletoxylater är förbjudna vid textilproduktion inom EU på grund av ämnenas hormonstörande, bioackumulerande och svårnedbrytbara egenskaper.

Problemet med miljögifter är spritt över hela världen. I vår undersökning hittades mätbara mängder nonylfenoletoxylater i produkter från 12 tillverkningsländer av de 13 som testades, samt i 14 av de 15 globala klädmärken som analyserades. Sex plagg köptes in från H&M:s butiker runt om i världen. I fyra av dessa plagg hittades nonylfenoletoxylater, trots att H&M har förbjudit användningen av kemikalierna i sin produktion. H&M slår ifrån sig med förklaringen att de inte har hittat kemikalien i kläderna eftersom de använder ett högre gränsvärde. Men de funna nivåerna lämnar inte någon annan förklaring än att kemikalierna har använts i produktionen.

Tyvärr är denna studie bara toppen av isberget.
I Kina, som är det största exportlandet av textiler till EU, är 70 procent av alla floder och vattenvägar förorenade. De människor som bor och lever av dessa förorenade vattendrag drabbas hårt. Många av de ämnen som släpps ut från textilindustrin bryts inte ned utan ackumuleras i näringskedjan, vilket gör att djur och människor får i sig allt högre doser som stannar kvar i kroppen.

Ofta är tillverkningsländernas lagstiftning mindre progressiv än den europeiska och tar inte tillräcklig hänsyn till utsläpp av farliga kemikalier. Detta utnyttjar klädföretagen när de väljer att flytta sin produktion till låglöneländer.

Flera av klädföretag har reglerat förekomsten av miljögifter i slutprodukten som hamnar hos konsumenten, men få har regleringar för de kemikalier som drabbar människorna i producentländerna. Som ett resultat av Greenpeace kampanj har nu de tre största sportmärkena Nike, Adidas och Puma åtagit sig att fasa ut alla farliga kemikalier från hela produktionskedjan till 2020. Vi hoppas nu att H&M, som är världens näst största textilproducent, vill följa deras exempel.

H&M brukar ta kemikalieproblematiken på allvar, nu är det dags att ta nästa steg. För att komma till rätta med problemet måste H&M ställa krav på sina underleverantörer. Ett viktigt steg är att skaffa sig en fullständig överblick över de kemikalier som i dag används och släpps ut i samband med tillverkningen av produkterna och att offentligöra resultatet.

I stället för att utnyttja den ofta svaga lagstiftningen i produktionslandet, bör de följa de stora sportmärkenas exempel och på frivillig väg fasa ut alla farliga kemikalier.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!