Låt dem inte stoppa vindkraften

Vindkraften minskar vår klimatpåverkan, sänker elpriset och möjliggör dessutom ett decentraliserat ägande av elproduktionen. Ändå domineras debatten om vindkraften i många delar av vårt land av klimatförnekare, som inte bara viftar bort riskerna för klimatet utan därtill sprider felaktiga påståenden om vindkraftens kostnader och varnar allmänheten för att bli delägare. Det skriver, Svensk Vindkraftförening.

27 juli 2011 00:00

Låt oss först slå fast: Klimatförändringen är ett faktum. 2010 blev ett av de tre varmaste åren som hittills har uppmätts. En allt större frekvens av extrema väderhändelser - som förra årets torka och bränder i Ryssland och översvämningarna i Pakistan - är en trolig konsekvens. Allvarliga störningar i livsmedelsproduktionen en annan. För att undvika katastrofala konsekvenser måste vi agera nu.

Det betyder att världen snabbt måste bryta beroendet av fossila bränslen och satsa på en kombination av energieffektivisering och förnybar energi, som solceller, vindkraft och modern biomassa. En utökad förnybar elproduktion i Sverige gör oss mindre beroende av omvärlden och öppnar möjligheter för ökad elexport. Därigenom kan smutsig kolkraft i Europa stängas ner.

Sverige har goda förutsättningar för vindkraft. Ändå halkar vi efter. Under 2010 stod vindkraften för 5,3 procent av elanvändningen i EU, men bara 2,4 procent i Sverige.

Sverige är större till ytan än Tyskland. Vi har bara en niondel så många invånare och betydligt bättre vindlägen. Ändå planerar Tyskland för många gånger mer vindkraft än Sverige. Vi skulle ledigt kunna mer än fördubbla den planerade vindkraftsutbyggnaden, så att den 2020 uppgår till cirka 20 procent av vår elanvändning.

En viktig förutsättning är dock att utbyggnaden så mycket som möjligt sker via lokalt delägande. Vi behöver bryta de stora bolagens dominerande ställning och förnybar energi i olika former möjliggör just detta. Redan finns det 1061 medlemmar i vindkraftskooperativ i Östergötland, men antalet kan mångdubblas.

Vindkraften har en stor potential i Sverige. Men etableringarna bör bara ske efter nära samråd med närboende. Vindkraftverken påverkar landskapsbilden och ljudeffekter kan störa i omgivningen. Det är därför viktigt var verken placeras och att planeringen sker i nära dialog med de närboende.

En öppen dialog är det bästa sättet att möta den kampanj mot vindkraften som pågår, i regi av Svenskt Landskapsskydd. Under rubriker som "Attackera" och "Sprid rykten" bedriver föreningen, där klimatförnekaren Jonny Fagerström är drivande, en veritabel hetskampanj.

Vi får inte glömma bort varför vindkraften behövs. Alla har vi ett ansvar för att bromsa klimatförändringen och göra vårt land mindre beroende av fossila bränslen. Ett effektivt sätt är att bygga ut vindkraften. För många medborgare finns goda möjligheter att bli delägare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!